Aport w spółce

Zgodnie z ustawą podatku dochodowego od osób fizycznych środki obrotowe, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne nie stanowią źródła przychodu dla wspólnika. Głównie na myśli mamy sytuację, gdy to wspólnik wnosi wkład w postaci nieruchomości. W takiej sytuacji nie możemy zaliczyć tego do przychodu z powstania nieodpłatnego zbycia nieruchomości.

Kiedy mówimy o wkładzie niepieniężnym to mamy na myśli aport. Jest on wniesiony do spółki handlowej na pokrycie kapitału zakładowego, w postaci wartości niematerialnych lub rzeczy. Wiąże się to z przeniesieniem wszelkich praw do przedmiotu wkładu na nabywającą go spółkę.

Należy pamiętać, że spółka może wniesione w formie aportu składniki majątku zliczyć do swoich środków trwałych, nawet jeśli nie były one zaliczone przez wnoszącego wkład do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Przykłady aportu:
* ruchomości,
* nieruchomości,
* wierzytelności,
* patenty,
* przedsiębiorstwo jako całość.

Aport w spółce osobowej nie podlega opodatkowaniu stawką 19% podatku od dochodów kapitałowych.

Zmiana, która została wprowadzona 1 stycznia 2017, polegała na tym, że przychodem dla podmiotu wnoszącego do spółki wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, będzie jego wartość określona w statucie lub umowie spółki.

O opodatkowaniu aportu możemy mówić wtedy, gdy został on wniesiony do spółki kapitałowej w zamian za objęte akcje lub udziały. Jeżeli nastąpi taka sytuacja, to podstawą opodatkowania jest wartość nominalna tych udziałów lub akcji. Dochód opodatkowany = przychód – koszty uzyskania przychodu.

Przeczytaj, jak zarejestrować swoją spółkę przez Internet!