Rejestrujemy nowe spółki na terenie całej Polski

Zakazane kody PKD – spółka z o.o.

Zakazane kody PKD to kody, których nie można używać prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja spółki online jest wybierana przez niejednego przedsiębiorcę. Podczas założenia spółki przedsiębiorca musi dokonać wyboru odpowiednich do profilu działalności kodów PKD.

Podczas wyboru kodów PKD, należy bardzo uważać, gdyż wybór zakazanych kodów powoduje zwrócenie wniosku o rejestrację spółki przez sąd.

Lista zakazanych kodów PKD:

 • PKD 64.11.Z – Działalność banku centralnego
 • PKD 65.11.Z -Ubezpieczenia na życie
 • PKD 65.12.Z -Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • PKD 65.20.Z -Reasekuracja
 • PKD 65.30.Z -Fundusze emerytalne
 • PKD 66. 11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi
 • PKD Dział 84 – Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
 • PKD 85 – Edukacja
 • PKD 92 – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
 • PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 • PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych
 • PKD 97 – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
 • PKD 98.10.Z -Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
 • PKD 98.20.Z – Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
 • PKD 99 – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe regulowane są przez Kodeks spółek handlowych. Spółka kapitałowa najczęściej wykorzystywana jest do prowadzenia dużego przedsiębiorstwa. Spółki kapitałowe charakteryzują się:

 • posiadaniem osobowości prawnej,
 • posiadaniem kapitału zakładowego,
 • posiadaniem własnego majątku odrębnego od majątku wspólników lub akcjonariuszy,
 • ponoszeniem przez spółkę pełnej odpowiedzialności za zobowiązania,
 • prowadzenie spraw spółki przez organy spółki,
 • w umowie lub statucie spółki zawarte są prawa i obowiązki wspólników.

Do spółek kapitałowych w Polsce zalicza się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez jedną lub więcej osób, nazywanych wspólnikami. Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych. Organami spółki z o.o. są zarząd, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Spółka akcyjna działa w oparciu o obieg akcji, które są w posiadaniu założycieli spółki. Kapitał zakładowy, składa się z akcji o równej wartości, a jego minimalna wysokość wynosi 100.000 złotych. Organami spółki akcyjnej są zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie.

Spółki osobowe

Działalność spółek osobowych opiera się na osobistej więzi między jej wspólnikami. Do spółek osobowych zalicza się:

 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna.

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, lecz mają zdolność prawną, co oznacza, że mogą we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, a także mogą pozywać i być pozywane.

Główne cechy spółek osobowych:

 • brak organów (wyjątki – spółka partnerska i spółka komandytowo-akcyjna),
 • nieograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.

Spółka jawna – może zostać założona przez minimum dwie osoby. Spółka nie ma obowiązku opłacania podatku dochodowego, gdyż podatek odprowadzany jest indywidualnie przez każdego ze wspólników.

Spółka partnerska – to specyficzny rodzaj spółki. Może zostać założona wyłącznie przez przedstawicieli wolnych zawodów np. lekarzy, prawników, architektów.

Spółka komandytowa – forma prawna działalności, w której występują dwa typu wspólników – komplementariusze oraz komandytariusze.

Spółka komandytowo-akcyjna – łączy w sobie cechy spółki komandytowej oraz spółki akcyjnej. Występują w niej dwa typy wspólników – komplementariusze i akcjonariusze.

 

Zapraszamy na naszą stronę główną.