Rejestrujemy nowe spółki na terenie całej Polski

Prawa i obowiązki wspólników w spółce z o.o.

Dysponowanie udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko prawa ale także szereg różnych obowiązków wynikających zarówno z Kodeksu spółek handlowych, jak również z umowy spółki.

Podstawowymi obowiązkami wspólników są:
– wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego (wkłady mogą mieć charakter pieniężny bądź niepieniężnych w formie aportu),
– wyrównanie brakującej wartości aportu,
– dokonywanie dopłat,
– spełnienie powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki.

Co należy zatem do praw wspólników?
Przede wszystkim są to:
– prawo do udziału w Zgromadzeniu Wspólników,
– prawo do głosu w Zgromadzeniu Wspólników,
– prawo przeglądania ksiąg i dokumentów łącznie z domaganiem się wszelkich wyjaśnień z tego zakresu,
– prawo do wyłączania innych wspólników ze spółki,
– prawo do zaskarżania uchwał Zgromadzenia Wspólników.

Nowości w Krajowym Rejestrze Sądowym

Została podpisana nowelizacja ustawy o KRS, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadza ona zmiany, których celem jest ułatwienie prowadzone przedsiębiorstw oraz usprawnienie funkcjonowania działania Sądu Rejestrowego.

Jakie zmiany mają zostać wprowadzone?

1. Sprawozdania finansowe obowiązkowo składane w formie elektronicznej.
W efekcie zostaną zwiększone możliwości dokonywania opracowań oraz analiz danych zawartych w dokumentach.

2. Likwidacja Rejestru Dłużników niewypłacalnych
Celem likwidacji jest odciążenie sądów rejestrowych praz szybsze rozpoznawanie wniosków o wpis do rejestru.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych miał na celu dostęp do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 roku, ale zmiany będą wprowadzane etapami.

 

Wspólnik cichy w spółce – przeczytaj więcej na ten temat!

Jak zawrzeć umowę spółki z o.o.?

Aby umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością była prawomocna, muszą znaleźć się na niej następujące elementy:
– firma i siedziba spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– wysokość kapitału zakładowego,
– określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym,
– liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
– czas trwania spółki (o ile zostało to ustalone, najczęściej zakłada się jednak, że spółka została założona na czas nieokreślony).

Umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zawrzeć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest tradycyjne podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Wówczas umowa może mieć dowolną treść, a więc może być w pełni dostosowana do potrzeb wspólników. Innym rozwiązaniem jest rejestracja elektroniczna. W przypadku e-rejestracji wspólnicy mogą podać tylko niezbędne elementy tj. ich dane, nazwę spółki oraz jej adres. Ta metoda pozwala na założenie spółki w zaledwie jedną dobę, jednak wszelkie zmiany w umowie należy zarejestrować w KRS.