Rejestrujemy nowe spółki na terenie całej Polski

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa należy do spółek osobowych. Funkcjonowanie tego typu spółki oparte jest na przepisach zawartych w Kodeksie spółek handlowych. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, lecz ma zdolność prawną, dzięki czemu może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest istnienie dwóch typów wspólników – komandytariuszy i komplementariuszy. Jeden podmiot nie może być zarówno komandytariuszem jak i komplementariuszem. Wspólnikiem w spółce komandytowej może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, który nie prowadzi spraw spółki oraz nie reprezentuje jej na zewnątrz. Posiada on ograniczoną odpowiedzialnośc za zobowiązania spółki – tylko do określonej w umowie kwoty tzw. sumy komandytowej.

Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, który prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wspólnik ten posiada pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, gdyż odpowiada całym swoim majątkiem.

Informacje z KRS uzyskasz bezpłatnie

Od 2018 zostaną wprowadzone zmiany, które ułatwią pozyskanie informacji o spółkach oraz przedsiębiorcach. Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie wielu zmian regulujących funkcjonowanie podmiotów podlegających do KRS. Jedną ze zmian jest to, że dane o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego będą udostępniane wszystkim zainteresowanym bezpłatnie. To ogromne ułatwienie dla kontrahentów oraz inwestorów, którzy będą mogli bezpiecznie podejmować współpracę z istniejącymi na rynku podmiotami.

Już w najbliższym dniach ma zostać utworzone dla każdego podmiotu repozytorium dokumentów finansowych do którego będą składane sprawozdania finansowe oraz wszystkie dokumenty dotyczące podsumowania ubiegłego roku obrotowego.

CEIDG-1

Osoby decydujące się na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej muszą zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG. W tym celu muszą wypełnić druk CEIDG-1. Należy podać w nim wszystkie niezbędne informacje dotyczące danej firmy tj. jej nazwę, adres, formę opodatkowania, odpowiedni sąd rejestrowy.

CEIDG-1 jest także:
– wnioskiem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, czyli REGON,
– zgłoszeniem identyfikacyjnym i aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego,
– oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem PIT,
– zgłoszeniem lub zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Co ważne, rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.