Rejestrujemy nowe spółki na terenie całej Polski

Komparycja umowy spółek

Aby umowa była skuteczna kluczowe okazuje się odpowiednie oznaczenie stron umowy oraz reprezentantów spółki.

Prawidłowe oznaczanie podmiotów gospodarczych:

1. Osoba fizyczna
Wymaga się podania wszystkich jego danych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, numer dowodu osobistego, organ wydania dowodu osobistego.
Przykład: Kornelia Litwa – zamieszkała w Radomiu, przy ul. Wolności 61, 09-150, PESEL 87043089098, NIP 200-902-04-67 legitymującym się dowodem osobistym AGN 095687 wydanym przez Prezydenta Radomia.

2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Dodatkowo oprócz wyżej wymienionych danych należy podać informacje o prowadzonej działalności gospodarczej, łącznie z zaświadczeniem z CEIDG.
Przykład: Kornelia Litwa – zamieszkała w Radomiu, przy ul. Wolności 61, 09-150, PESEL 87043089098, NIP 200-902-04-67 legitymującym się dowodem osobistym AGN 095687 wydanym przez Prezydenta Radomia, prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z zaświadczeniem CEIDG stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

3. Spółka cywilna
Musi zawierać informacje dotyczące wszystkich wspólników oraz określać, iż są oni wspólnikami danej spółki.
Przykład: Kornelia Litwa – zamieszkała w Radomiu, przy ul. Wolności 61, 09-150, PESEL 87043089098, NIP 200-902-04-67 legitymującym się dowodem osobistym AGN 095687 wydanym przez Prezydenta Radomia.
oraz
dane kolejnych wspólników
dopisek: wspólnicy spółki cywilnej “NAZWA” NIP 900-097-09-09

4. Spółka jawna
Spółka ta może we własnym imieniu nabywać prawa i zobowiązania. Reprezentować może ją z kolei każdy wspólnik.
Przykład: “NAZWA” Spółka Jawna z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Wolności 61, 09-150, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Radomia w Radomiu pod nr KRS 0000098765, NIP 200-902-04-67, REGON 678765432, reprezentowana przez:
Kornelię Litwę – Wspólnika
Adriana Kowalskiego – Prokurenta

5. Spółka partnerska
Może być prowadzona jedynie przez osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Prawo do reprezentowania spółki ma zarząd bądź partnerzy jeśli nie zostanie on powołany.
Przykład: “NAZWA” spółka partnerska z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Wolności 61, 09-150, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Radomia w Radomiu pod nr KRS 0000098765, NIP 200-902-04-67, REGON 678765432, reprezentowana przez:
Kornelię Litwę – Wspólnika

6. Spółka komandytowa
Wspólnicy dzielą się na komplementariuszy i komandytariuszy. Ci pierwsi mają wyłączne prawo do reprezentowania spółki. Komandytariusz może być pełnomocnikiem bądź prokurentem.
Przykład: “NAZWA” spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Wolności 61, 09-150, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Radomia w Radomiu pod nr KRS 0000098765, NIP 200-902-04-67, REGON 678765432, reprezentowana przez:
Kornelię Litwę – Komplementariusza

7. Spółka komandytowo-akcyjna
Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony i to on ma prawo do jej reprezentacji. Akcjonariusz może być wyłącznie pełnomocnikiem.
Przykład:“NAZWA” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Wolności 61, 09-150, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Radomia w Radomiu pod nr KRS 0000098765, NIP 200-902-04-67, REGON 678765432, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, reprezentowana przez:
Kornelię Litwę – Komplementariusza

8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Może mieć jednego lub kilku wspólników, zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne, prócz jednoosobowej spółki z o.o. Spółkę reprezentuje Zarząd.
Przykład:“NAZWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Wolności 61, 09-150, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Radomia w Radomiu pod nr KRS 0000098765, NIP 200-902-04-67, REGON 678765432, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, reprezentowana przez
Kornelię Litwę – Prezesa Zarządu.

 

Rozwiązanie spółki cywilnej

Spółka cywilna zawiązywana jest do realizacji wspólnego celu gospodarczego, który należy zawrzeć w jej umowie.
Rozwiązanie spółki cywilnej może być spowodowane zarówno zdarzeniami niezależnymi od woli wspólników, jak i zależnymi od wspólnej woli wspólników bądź jednego z nich.

Najczęstsze powody rozwiązania spółki cywilnej to:
– śmierć wspólników,
– upadłość wspólnika,
– wypowiedzenie umowy przez wspólnika,
– uchwała o rozwiązaniu spółki,
– rozwiązanie spółki z orzeczeniem sądu,
– nadejście oznaczonego w umowie spółki terminu lub zdarzenia.

Rozwiązanie spółki cywilnej skutkuje likwidacją jej majątku, co w rzeczywistości oznacza jego podział między wspólnikami. Należy bowiem podkreślić, że sama spółka nie posiada majątku, a stanowi jedynie współwłasność wspólników.

Likwidacja może zostać przeprowadzona przez samych wspólników jak i specjalnie zatrudnionych w tym celu likwidatorów. Zanim jednak dojdzie do podziału majątku wspólnicy są zobowiązani do zakończenia wszystkich spraw prowadzonych przez spółkę, zwłaszcza spłaty zobowiązań.

Po rozwiązaniu spółki wspólnikowi zostaną zwrócone rzeczy, które wniósł do spółki oraz wartość wkładu, jaką posiadał w chwili wniesienia.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

Wszystko, co musisz wiedzieć na temat spółek!

Podmioty zagraniczne uprawnione są do prowadzenia działalności w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział nie musi posiadać kapitału zakładowego oraz umowa nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Oddział:
– wyodrębniona organizacyjnie część przedsiębiorcy
– nie posiada osobowości prawnej
– nie daje możliwości prowadzenia działalności przez rejestracją
– nie posiada zdolności sądowej

Przedsiębiorca zagraniczny ponosi pełną odpowiedzialność za działalność oddziału.

Kiedy tworzone są oddziały?
Oddziały są wykorzystywane przez globalne holdingi finansowe, nieruchomościowe lub inwestycyjne. To odpowiednia forma, gdy podmiot dopiero wchodzi na polski rynek albo prowadzi wyspecjalizowaną działalność. Przedsiębiorca może założyć kilka oddziałów na terenie Polski.
Oddziały mogą tworzyć przedsiębiorcy z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i tych państw, które zapewniają polskim przedsiębiorcom zasadę wzajemności, co regulują odpowiednie umowy międzynarodowe.