Rejestrujemy nowe spółki na terenie całej Polski

Wspólnik cichy w spółce

Spółka cywilna to spółka, w której występują wspólnicy jawni i cisi. Wspólnik jawny prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Natomiast wspólnik cichy w spółce uczestniczy wkładem pieniężnym, jednakże nie odpowiada za żadne zobowiązania danej firmy, ale uczestniczy w jej zyskach.

Dane wspólnika cichego nie są ujawniane na zewnątrz, a więc nie znajdziesz ich w Krajowym Rejestrze Sądowym ani aktach przez niego prowadzonych. Uczestniczy on wyłącznie własnym wkładem w przedsiębiorstwie wspólnika jawnego bez ujawniania, że jest jego udziałowcem.

Umowa spółki cichej powinna zostać sporządzona na piśmie, na której należy zawrzeć obowiązki poszczególnych wspólników, a także ich prawa. Poprawnie sporządzona umowa powinna przypominać umowę pożyczki. Wspólnik cichy niczym bank zasila przedsiębiorstwo wspólnika jawnego, który w zamian za wkład odstępuje mu procent od zysków.

Co ważne, nie ma żadnych przepisów, które normowałyby ten typ spółki. Sporządzona umowa będzie zatem umową nienazwaną.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. może nastąpić na postawie umowy zawartej między dotychczasowym wspólnikiem, a nabywcą. Możliwa jest sprzedaż wszystkich lub części udziałów.

Jeśli każdy ze wspólników może mieć tylko jeden udział i umowa spółki na to pozwala, możliwa jest sprzedaż ułamkowej części udziału. Jeżeli natomiast w tym zakresie nie wprowadzono żadnych postanowień, udział wspólnika musi być sprzedany w całości co jest jednoznaczne z jego wystąpieniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy sprzedaży ułamkowej warto pamiętać, że wynik sprzedaży udziału nie może spaść poniżej 50 zł.

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (umowa pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi). Umowa zawarta w innej formie będzie po prostu nieważna.

Ograniczenia związane ze sprzedażą udziałów w spółce z o.o. mogą wynikać z umowy spółki. Warto więc dokładnie prześledzić jej zapisy. Jeśli umowa spółki nie precyzuje procedury wyrażenia zgody na zbycie udziału, w tym wypadku zgodę wyraża zarząd w formie pisemnej. Jeżeli odmówi zgody, wspólnik chcący sprzedać udział może wystąpić do sądu rejestrowego, jednak musi mieć ku temu ważne powody.

Komparycja umowy spółek

Aby umowa była skuteczna kluczowe okazuje się odpowiednie oznaczenie stron umowy oraz reprezentantów spółki.

Prawidłowe oznaczanie podmiotów gospodarczych:

1. Osoba fizyczna
Wymaga się podania wszystkich jego danych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, numer dowodu osobistego, organ wydania dowodu osobistego.
Przykład: Kornelia Litwa – zamieszkała w Radomiu, przy ul. Wolności 61, 09-150, PESEL 87043089098, NIP 200-902-04-67 legitymującym się dowodem osobistym AGN 095687 wydanym przez Prezydenta Radomia.

2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Dodatkowo oprócz wyżej wymienionych danych należy podać informacje o prowadzonej działalności gospodarczej, łącznie z zaświadczeniem z CEIDG.
Przykład: Kornelia Litwa – zamieszkała w Radomiu, przy ul. Wolności 61, 09-150, PESEL 87043089098, NIP 200-902-04-67 legitymującym się dowodem osobistym AGN 095687 wydanym przez Prezydenta Radomia, prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z zaświadczeniem CEIDG stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

3. Spółka cywilna
Musi zawierać informacje dotyczące wszystkich wspólników oraz określać, iż są oni wspólnikami danej spółki.
Przykład: Kornelia Litwa – zamieszkała w Radomiu, przy ul. Wolności 61, 09-150, PESEL 87043089098, NIP 200-902-04-67 legitymującym się dowodem osobistym AGN 095687 wydanym przez Prezydenta Radomia.
oraz
dane kolejnych wspólników
dopisek: wspólnicy spółki cywilnej “NAZWA” NIP 900-097-09-09

4. Spółka jawna
Spółka ta może we własnym imieniu nabywać prawa i zobowiązania. Reprezentować może ją z kolei każdy wspólnik.
Przykład: “NAZWA” Spółka Jawna z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Wolności 61, 09-150, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Radomia w Radomiu pod nr KRS 0000098765, NIP 200-902-04-67, REGON 678765432, reprezentowana przez:
Kornelię Litwę – Wspólnika
Adriana Kowalskiego – Prokurenta

5. Spółka partnerska
Może być prowadzona jedynie przez osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Prawo do reprezentowania spółki ma zarząd bądź partnerzy jeśli nie zostanie on powołany.
Przykład: “NAZWA” spółka partnerska z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Wolności 61, 09-150, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Radomia w Radomiu pod nr KRS 0000098765, NIP 200-902-04-67, REGON 678765432, reprezentowana przez:
Kornelię Litwę – Wspólnika

6. Spółka komandytowa
Wspólnicy dzielą się na komplementariuszy i komandytariuszy. Ci pierwsi mają wyłączne prawo do reprezentowania spółki. Komandytariusz może być pełnomocnikiem bądź prokurentem.
Przykład: “NAZWA” spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Wolności 61, 09-150, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Radomia w Radomiu pod nr KRS 0000098765, NIP 200-902-04-67, REGON 678765432, reprezentowana przez:
Kornelię Litwę – Komplementariusza

7. Spółka komandytowo-akcyjna
Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony i to on ma prawo do jej reprezentacji. Akcjonariusz może być wyłącznie pełnomocnikiem.
Przykład:“NAZWA” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Wolności 61, 09-150, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Radomia w Radomiu pod nr KRS 0000098765, NIP 200-902-04-67, REGON 678765432, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, reprezentowana przez:
Kornelię Litwę – Komplementariusza

8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Może mieć jednego lub kilku wspólników, zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne, prócz jednoosobowej spółki z o.o. Spółkę reprezentuje Zarząd.
Przykład:“NAZWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Wolności 61, 09-150, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Radomia w Radomiu pod nr KRS 0000098765, NIP 200-902-04-67, REGON 678765432, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, reprezentowana przez
Kornelię Litwę – Prezesa Zarządu.