Rejestrujemy nowe spółki na terenie całej Polski

Martwe spółki w KRS

Od 1 stycznia 2015 roku możliwa jest likwidacja tak zwanych „martwych spółek”. Są to spółki, które mimo że widnieją w oficjalnym spisie w rzeczywistości już nie funkcjonują oraz nie wykonują obowiązków ustawowych.

Spółka uznawana jest za martwą gdy zostaje wszczęte wobec niej postępowanie przez sąd rejestrowy, który sprawdza czy spółka zgodnie z przypuszczeniami przestała wykonywać swoje obowiązki.
Nowe przepisy są stosowane wyłącznie wobec podmiotów, które nie posiadają majątku, umarzają postępowanie likwidacyjne bądź których wniosek o postępowanie upadłościowe został odrzucony ze względu na fakt, że pozostały majątek nie jest wystarczający na pokrycie roszczeń wierzycieli.

Od 1 stycznia 2016 Skarb Państwa może nieodpłatnie przejąć majątek spółki. Termin roszczeń wierzycieli wygasa po roku od momentu przejęcia mienia przez państwo.

Organy spółki z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występuje kilka organów, które są odpowiedzialne za wykonywanie przypisanych im zadań. Część organów w spółce z o.o. jest obowiązkowa.

W każdej spółce obowiązkowo są:
– Zarząd spółki
Zarząd odpowiedzialny jest za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację. Każdy członek Zarządu spółki z o.o. powoływany i odwoływany jest przez wspólników spółki z o.o., jeśli umowa nie stanowi inaczej.

– Zgromadzenie Wspólników
Zgromadzenie wspólników jest niezbędnym organem do prowadzenia spraw spółki. Decyduje o najważniejszych sprawach firmy, pełni rolę uchwałodawczą. Zgromadzenie Wspólników może przybrać dwie formy: zwyczajną lub nadzwyczajną.

Dodatkowo każda spółka może posiadać takie organy, jak:

– Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza może zostać powołana jeśli kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 tys. zł, a wspólników jest mniej niż 25. W skład Rady Nadzorczej wchodzą 3 członkowie powołani na rok uchwałą walnego zgromadzenia, mogący być odwołani w każdym czasie jeśli umowa spółki to zastrzega.

– Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna w spółce z o.o. jest organem rzadko powoływanym. Jest tymczasowym organem kontrolnym spółki. Składa się z co najmniej trzech osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Kłopotliwy wspólnik – jak go wykluczyć?

Mimo iż spółkę zazwyczaj zawiązujemy z osobami, którym ufamy i wierzymy że zawsze dojdziemy z nimi do porozumienia to czasem dochodzi do sytuacji w których rozbieżność wizji znacznie utrudni funkcjonowanie spółki.

Jeżeli kwestii tej nie damy rady rozwiązać polubownie wówczas wspólnikom pozostaje albo procedura wykluczenia wspólnika albo przymusowe umorzenie jego udziałów.

Wykluczenie wspólnika ze spółki może nastąpić wyłącznie na skutek orzeczenia sądu. Niezbędne jest zatem wystąpienie do sądu z powództwem przez wszystkich pozostałych wspólników. Co ważne ich udziały powinny wynosić więcej niż połowę kapitału.

Umorzenie udziałów polega na pozbawieniu wspólnika jego praw i obowiązków korporacyjnych i majątkowych. Umorzenie jest możliwe tylko jeśli umowa tak stanowi. Jeżeli wspólnik nie wyrazi na to zgody wówczas może być ono przeprowadzone przymusowo, w takiej sytuacji wymagana jest uchwała wspólników wraz z uzasadnieniem.