Rejestrujemy nowe spółki na terenie całej Polski

Informacje z KRS uzyskasz bezpłatnie

Od 2018 zostaną wprowadzone zmiany, które ułatwią pozyskanie informacji o spółkach oraz przedsiębiorcach. Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie wielu zmian regulujących funkcjonowanie podmiotów podlegających do KRS. Jedną ze zmian jest to, że dane o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego będą udostępniane wszystkim zainteresowanym bezpłatnie. To ogromne ułatwienie dla kontrahentów oraz inwestorów, którzy będą mogli bezpiecznie podejmować współpracę z istniejącymi na rynku podmiotami.

Już w najbliższym dniach ma zostać utworzone dla każdego podmiotu repozytorium dokumentów finansowych do którego będą składane sprawozdania finansowe oraz wszystkie dokumenty dotyczące podsumowania ubiegłego roku obrotowego.

CEIDG-1

Osoby decydujące się na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej muszą zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG. W tym celu muszą wypełnić druk CEIDG-1. Należy podać w nim wszystkie niezbędne informacje dotyczące danej firmy tj. jej nazwę, adres, formę opodatkowania, odpowiedni sąd rejestrowy.

CEIDG-1 jest także:
– wnioskiem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, czyli REGON,
– zgłoszeniem identyfikacyjnym i aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego,
– oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem PIT,
– zgłoszeniem lub zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Co ważne, rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakazane kody PKD – spółka z o.o.

Zakazane kody PKD to kody, których nie można używać prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja spółki online jest wybierana przez niejednego przedsiębiorcę. Podczas założenia spółki przedsiębiorca musi dokonać wyboru odpowiednich do profilu działalności kodów PKD.

Podczas wyboru kodów PKD, należy bardzo uważać, gdyż wybór zakazanych kodów powoduje zwrócenie wniosku o rejestrację spółki przez sąd.

Lista zakazanych kodów PKD:

 • PKD 64.11.Z – Działalność banku centralnego
 • PKD 65.11.Z -Ubezpieczenia na życie
 • PKD 65.12.Z -Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • PKD 65.20.Z -Reasekuracja
 • PKD 65.30.Z -Fundusze emerytalne
 • PKD 66. 11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi
 • PKD Dział 84 – Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
 • PKD 85 – Edukacja
 • PKD 92 – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
 • PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 • PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych
 • PKD 97 – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
 • PKD 98.10.Z -Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
 • PKD 98.20.Z – Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
 • PKD 99 – Organizacje i zespoły eksterytorialne