Rada Nadzorcza w spółce z o.o.

Rada Nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powoływana jest w celu sprawowania kontroli nad całą działalnością podmiotu.

Ustanowienie jej nie jest obowiązkowe. Wymaga się jej jedynie w sytuacji, gdy kapitał zakładowy spółki przekracza kwotę 500 000 zł, a liczba wspólników jest większa niż 25 osób.

Członkiem nie może być:
– członek zarządu
– prokurent
– likwidator
– kierownik oddziału lub zakładowy
– główny księgowy spółki
– radca prawny
– adwokat

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków, których powołuje i odwołuje się poprzez podjęcie uchwały (jednak sytuacja ta zależy od zapisów umowy spółki).

Kadencja członków regulowana jest zapisami umowy spółki z o.o.

Rada Nadzorcza ma prawo m.in. do:
– badania dokumentacji spółki
– dokonywania rewizji stanu majątku spółki
– oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki