Wkład pieniężny i wkład niepieniężny

Wkład pieniężny może zostać wniesiony do spółki z o.o. przede wszystkim w następujący sposób:

  • w formie gotówkowej. Wniesienie wkładu pieniężnego w formie gotówki odnotowane jest wtedy w kasie spółki. Zazwyczaj wydawany jest dokument KP (kasa przyjęła),
  • w formie bezgotówkowej – przelewem bankowym – wymaga to złożenia rachunku bankowego dla spółki z o.o. w organizacji. Często w celu założenia konta dla spółki z o.o. w organizacji banki wymagają dostarczenia aktu notarialnego obejmującego umowę spółki oraz potwierdzenia złożenia wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców.

 

Wkład niepieniężny to prawa majątkowe posiadające zdolność aportową. Przyjmuje się, że zdolność aportową mają prawa, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • są zbywalne,
  • przydatne dla spółki,
  • możliwe do wyceny i ujęcia w bilansie.

Kto może założyć stowarzyszenie?

Stowarzyszenie zakładane jest na zebraniu założycielskim przez co najmniej 7 osób, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia.

Stowarzyszenia mogą tworzyć obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych.

UWAGA! Małoletni poniżej 16 roku życia mogą należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jego przedstawiciele ustawowi, nie może jednak korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego. Natomiast małoletni w wieku 16-18 lat może należeć do stowarzyszenia oraz korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, ale w składzie zarządu danego stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Czy cudzoziemiec może założyć stowarzyszenie?

Cudzoziemiec, niemający zameldowania na terytorium Polski, może wstąpić do stowarzyszenia, którego statut przewiduje taką możliwość. Cudzoziemcy, mający zameldowanie w naszym kraju, mogą tworzyć stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Rada Nadzorcza w spółce z o.o.

Rada Nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powoływana jest w celu sprawowania kontroli nad całą działalnością podmiotu.

Ustanowienie jej nie jest obowiązkowe. Wymaga się jej jedynie w sytuacji, gdy kapitał zakładowy spółki przekracza kwotę 500 000 zł, a liczba wspólników jest większa niż 25 osób.

Członkiem nie może być:
– członek zarządu
– prokurent
– likwidator
– kierownik oddziału lub zakładowy
– główny księgowy spółki
– radca prawny
– adwokat

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków, których powołuje i odwołuje się poprzez podjęcie uchwały (jednak sytuacja ta zależy od zapisów umowy spółki).

Kadencja członków regulowana jest zapisami umowy spółki z o.o.

Rada Nadzorcza ma prawo m.in. do:
– badania dokumentacji spółki
– dokonywania rewizji stanu majątku spółki
– oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki