Umowy cywilnoprawne a odpowiedzialność materialna pracownika

Odpowiedzialność osób, które wykonują określone zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej, jest nieograniczona. 

Aby ograniczyć odpowiedzialność finansową wykonawców dzieła i zleceniobiorców, zamieszcza się w umowie cywilnoprawnej zapis na temat maksymalnej kwoty zadośćuczynienia. Korzystnym rozwiązaniem jest także wykupienie odszkodowania OC. Osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, może uniknąć odpowiedzialności materialnej także wtedy, gdy udowodni w sądzie, że umowa zlecenie lub o dzieło posiadała cechy stosunku pracy. Chodzi np. o podporządkowanie się poleceniom pracodawcy, osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły lub odpłatny charakter zatrudnienia. 

Zatrudnienie na podstawie przepisów kodeksu pracy wiąże się z ograniczeniem odpowiedzialności materialnej.

Odpowiedzialność finansowa pracowników – umowa o pracę

Aport w spółce

Zgodnie z ustawą podatku dochodowego od osób fizycznych środki obrotowe, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne nie stanowią źródła przychodu dla wspólnika. Głównie na myśli mamy sytuację, gdy to wspólnik wnosi wkład w postaci nieruchomości. W takiej sytuacji nie możemy zaliczyć tego do przychodu z powstania nieodpłatnego zbycia nieruchomości.

Kiedy mówimy o wkładzie niepieniężnym to mamy na myśli aport. Jest on wniesiony do spółki handlowej na pokrycie kapitału zakładowego, w postaci wartości niematerialnych lub rzeczy. Wiąże się to z przeniesieniem wszelkich praw do przedmiotu wkładu na nabywającą go spółkę.

Należy pamiętać, że spółka może wniesione w formie aportu składniki majątku zliczyć do swoich środków trwałych, nawet jeśli nie były one zaliczone przez wnoszącego wkład do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Przykłady aportu:
* ruchomości,
* nieruchomości,
* wierzytelności,
* patenty,
* przedsiębiorstwo jako całość.

Aport w spółce osobowej nie podlega opodatkowaniu stawką 19% podatku od dochodów kapitałowych.

Zmiana, która została wprowadzona 1 stycznia 2017, polegała na tym, że przychodem dla podmiotu wnoszącego do spółki wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, będzie jego wartość określona w statucie lub umowie spółki.

O opodatkowaniu aportu możemy mówić wtedy, gdy został on wniesiony do spółki kapitałowej w zamian za objęte akcje lub udziały. Jeżeli nastąpi taka sytuacja, to podstawą opodatkowania jest wartość nominalna tych udziałów lub akcji. Dochód opodatkowany = przychód – koszty uzyskania przychodu.

Przeczytaj, jak zarejestrować swoją spółkę przez Internet!

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowy rodzaj spółki, który zostanie zdefiniowany w Kodeksie Spółek Handlowych. Prosta spółka akcyjna ma łączyć cechy spółek z o.o. z zaletami spółki akcyjnej. 

Główne cechy prostej spółki akcyjnej to:

  • brak barier wejścia,
  • szybka rejestracja elektroniczna,
  • uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce,
  • duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki, 
  • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak “zamrożonego” kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki,
  • uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza,
  • brak statusu spółki publicznej,
  • nieskomplikowana i elastyczna struktura organów.