Jak przebiega zwyczajne zgromadzenie wspólników?

W każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego powinno odbyć się zwyczajne zgromadzenie wspólników. Zebranie zwoływane zostaje przez zarząd za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zgromadzenie odbywa się najczęściej w siedzibie firmy, chyba że umowa spółki wskazuje na inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego – przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest przede wszystkim rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Zatwierdzenie dokumentu obligatoryjne jest, ponieważ bez niego podział zysku jest nieważny.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności – zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno zajmować się rozpatrzeniem i zatwierdzeniem także dokumentu, który podsumowuje pełny rok gospodarczy firmy. Pismo to przedstawia istotne informacje dotyczące stanu majątkowego oraz sytuacji finansowej firmy, w tym także ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazany czynnik ryzyka wraz z opisem zagrożeń.
  3. Podział zysku lub pokrycie strat – po zatwierdzeniu sprawozdań podejmuje się uchwałę o podziale majątku spółki. Dokument wskazuje dokładną kwotę zysku netto, jaki osiągnęła spółka w ostatnim roku oraz konkretne kwoty przeznaczone dla danych wspólników. Uprawnionymi do udziału są wspólnicy, którzy w dniu powzięcia uchwały posiadali udziały w kapitale zakładowym.

W jakiej sytuacji otrzymać można pełnomocnictwo w spółce?

Pełnomocnikiem w spółce może być zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Aby osoba uprawniona do czynności mogła dokonywać powierzonych jej zadań w imieniu mocodawcy, niezbędne jest jej prawidłowe umocowanie względem prawa. Wyróżnia się 3 rodzaje pełnomocnictw względem położenia:

  • umocowanie ogólne – ustanawiane do dokonania czynności zwykłego zarządu. Za czynności zwykłego zarządu uznaje się takie czynności, które dotyczą bieżących spraw firmy.
  • umocowanie szczególne – udzielane do dokonania konkretnych czynności, lub jeżeli forma zadania musi być szczególna np. sprzedaż nieruchomości.
  • rodzajowe umocowanie do działania – udzielane do dokonania konkretnego rodzaju czynności.

Pełnomocnictwo sporządzone może zostać w formie pisemnej i podpisane przez mocodawcę. Osoba podpisująca nie ma jednak prawa do udzielenia stosownego upoważnienia do dokonywania wszelkich czynności prawnych. Mocodawca może w każdym momencie także odwołać pełnomocnictwo.

Odpowiedzialność finansowa pracownika

Zatrudniony, który naraził pracodawcę na szkodę, pokrywa ją ze swojego wynagrodzenia. Pracodawca powinien przedstawić okoliczności potwierdzające winę podwładnego i wskazać wartość materialną szkody. Jedna osoba nie może odpowiadać za błąd popełniony przez zespół. pracownik nie powinien być ukarany, jeśli należyte wykonanie obowiązków nie było możliwe z winy zatrudniającego, który np. nie dostarczył właściwych materiałów lub narzędzi bądź nie zadbał o stworzenie odpowiednich warunków pracy, które są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Wysokość kwoty, którą musi zwrócić winny pracownik, nie powinna przekraczać trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Wymiar odszkodowania może zostać obniżony, jeśli pracodawca i pracownik zdecydowali się zawrzeć ugodę. Warto jednak pamiętać, że zatrudniony, który wyrządził szkodę z winy umyślnej, zobowiązany jest do naprawienia jej w pełnej wysokości – w takiej sytuacji nie ma zastosowania limit dotyczący równowartości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Wina umyślna występuje wtedy, gdy pracownik ma świadomy zamiar niewykonania lub nieprawidłowego wykonania powierzonych mu zadań albo gdy zdaje sobie sprawę, że jego działanie może narazić na szkodę pracodawcę, ale nie podejmuje kroków, by jej zapobiec.

Pracownik ponosi również odpowiedzialność za mienie, jakie powierzył mu pracodawca, tzn za:
pieniądze, kosztowności i papiery wartościowe,
narzędzia, środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.
W razie zniszczenia mienia pracownik jest zobowiązany pokryć ewentualne szkody w pełnej wysokości.