Spółka z o.o. a oddział

Podstawową różnicę, jaka dzieli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a oddziałem jest forma prawna. Oddział stanowi wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, którą prowadzi przedsiębiorca poza swoją siedzibą. Spółka z kolei jest podmiotem prawa handlowego oraz kapitałową firmą, stworzoną przez co najmniej dwóch wspólników.

Oddział nie posiada zdolności prawnej ani zdolności do czynności prawnych. Działa w ramach głównego przedsiębiorstwa, a wszelkie prawa i obowiązki nabywane w ramach oddziału stają się prawami oddziału głównego. Przedsiębiorca ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w ramach oddziału. Ważne jest jednak, aby mieściło się ono w ramach przedmiotu działalności.

W kwestii podatków zarówno spółka z o.o. jak i oddział się dużo nie różnią. Oba podmioty zobowiązane są do regulowania podatku dochodowego od osób prawnych oraz od dochodów osiąganych w Polsce.

Oddział więc, pomimo podmiotu zależnego rozpocznie działalność dopiero w momencie sporządzenia i zawarcia umowy, a następnie wpisania do KRS – podobnie jak w przypadku spółki z o.o.

Czy dywidenda jest opodatkowana?

Dywidenda to część zysku netto spółki kapitałowej, która przypada wspólnikom lub akcjonariuszom zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy danej spółki. Dla inwestora szczególnie ważne może być to, kiedy wypłacana jest dywidenda oraz czy firma robi to w sposób regularny. Analiza tych kwestii stanowić może bowiem jeden z czynników wpływający na decyzję odnośnie zainwestowania kapitału w papiery wartościowe firmy.

Wypłata dywidendy wspólnikom spółek kapitałowych nie następuje automatycznie, lecz dopiero gdy organ spółki wyda stosowną decyzję. W pewnych sytuacjach zaniechanie wypłaty dywidendy może być uznane za zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Wspólnikom nie przysługuje automatyczne prawo do zysku, jaki wypracowała firma. Zysk ten jest bowiem wypłacany jedynie w momencie, gdy postanowi tak odpowiedni organ przedsiębiorstwa – zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie. Organy te posiadają prawo decydowania o przeznaczeniu zysku w spółce kapitałowej – zysk przeznaczony może być do podziału albo przekazany na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
Samo prawo do udziału w zysku rocznym jest jednym z najważniejszych uprawnień udziałowych w spółce kapitałowej. Z tego względu polega ono także swoistej ochronie prawnej i kontroli sądowej w przypadku zaskarżenia uchwały dotyczącej podziału zysku.

Spółki-polecam

Serdecznie Polecam. Stały kontakt oraz profesjonalne podejście do klienta.