Likwidator, a odpowiedzialność za długi spółki

Pytanie od Czytelnika: Jeśli spółka z o.o. ma problemy finansowe i zostanie w niej rozpoczęty proces likwidacji – czy likwidator ponosi odpowiedzialność za długi spółki?

Rolę likwidatorów spółki mogą pełnić członkowie zarządu, bądź osoby spoza danej spółki. Warto jednak mieć na uwadze, iż pełnienie funkcji likwidatora spółki, może wiązać się z ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za długi na zasadach takich, jak te, które obowiązują członków zarządu. Wyjątek stanowią likwidatorzy ustanowieni przez sąd.

Likwidator ma możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności za ewentualne długi, jeśli wykaże, że:
– we właściwym czasie zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości,
– wdrożone zostało postępowanie restrukturyzacyjne.

Obowiązek złożenia wniosku odnośnie ogłoszenia upadłości, dotyczy sytuacji, kiedy likwidator obejmie funkcję wówczas, gdy spółka była niewypłacalna oraz gdy zgłoszony przez niego wniosek odnośnie ogłoszenia upadłości spółki zostałby oddalony w związku z tym, że majątek spółki nie wystarczyłby na uregulowanie kosztów postępowania upadłościowego, bądź wystarczyłby jedynie na zaspokojenie owych kosztów.

Konkretne zasady odpowiedzialności likwidatorów za wszelkie zaległości podatkowe i składkowe zostały określone w przepisach Ordynacji Podatkowej.

Termin zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Jak wskazują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, zwyczajne zgromadzenie wspólników musi odbyć się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego. Jest on więc związany bezpośrednio z przyjętym w danej firmie rokiem obrotowym i w większości podmiotów pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W większości jednostek w naszym kraju, spotkanie wspólników na którym zatwierdza się sprawozdanie finansowe odbywa się w pierwszej połowie roku.

Konsekwencje nieterminowego zwołania zgromadzenia:

– powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały – sąd ma prawo ograniczyć skuteczność uchwał powołanych na zgromadzeniu powoływanym nieterminowo, jeśli opóźnienie miało bezpośredni wpływ na treść uchwały,
– grzywna – istnieje możliwość nałożenia grzywny na członków zarządu i likwidatorów za niewywiązanie się ze swojego obowiązku,
– powołanie do odpowiedzialności wobec spółki za wyrządzoną szkodę – jeśli opóźnienie takową spowodowało.

Aby jednak konsekwencje faktycznie zostały wyciągnięte konieczne jest wykazanie szkody, formalne uzasadnienie i zdobycie potwierdzającej dokumentacji. Zazwyczaj bardzo trudno jest wskazać i zaargumentować, że termin podejmowania uchwały miał bezpośredni i znaczący wpływ na jej treść. W praktyce także nie często stosuje się karę grzywny, chyba że sąd zostanie powiadomiony przez mniejszościowego wspólnika lub wierzycieli.

Nowości w Krajowym Rejestrze Sądowym

Została podpisana nowelizacja ustawy o KRS, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadza ona zmiany, których celem jest ułatwienie prowadzenia przedsiębiorstw oraz usprawnienie funkcjonowania działania Sądu Rejestrowego.

Jakie zmiany mają zostać wprowadzone?

1. Sprawozdania finansowe obowiązkowo składane w formie elektronicznej.
W efekcie zostaną zwiększone możliwości dokonywania opracowań oraz analiz danych zawartych w dokumentach.

2. Likwidacja Rejestru Dłużników niewypłacalnych
Celem likwidacji jest odciążenie sądów rejestrowych przez szybsze rozpoznawanie wniosków o wpis do rejestru.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych miał na celu dostęp do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 roku, ale zmiany będą wprowadzane etapami.

Aktualizacja:

Zgodnie z ustaleniami, zmiany w KRS dotyczące składania sprawozdań finansowych i likwidacji rejestru dłużników niewypłacalnych weszły w życie w marcu 2018 roku.

W 2018 roku wprowadzono jeszcze jednak inne nowelizacje, takie jak:

  • obowiązek składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS elektronicznie
  • obowiązek podawania adresów do doręczeń
  • aktualizowanie wszystkich zmian danych w KRS

 

Wspólnik cichy w spółce – przeczytaj więcej na ten temat!