Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowy rodzaj spółki, który zostanie zdefiniowany w Kodeksie Spółek Handlowych. Prosta spółka akcyjna ma łączyć cechy spółek z o.o. z zaletami spółki akcyjnej. 

Główne cechy prostej spółki akcyjnej to:

 • brak barier wejścia,
 • szybka rejestracja elektroniczna,
 • uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce,
 • duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki, 
 • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak “zamrożonego” kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki,
 • uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza,
 • brak statusu spółki publicznej,
 • nieskomplikowana i elastyczna struktura organów.

Wkład pieniężny i wkład niepieniężny

Wkład pieniężny może zostać wniesiony do spółki z o.o. przede wszystkim w następujący sposób:

 • w formie gotówkowej. Wniesienie wkładu pieniężnego w formie gotówki odnotowane jest wtedy w kasie spółki. Zazwyczaj wydawany jest dokument KP (kasa przyjęła).
 • w formie bezgotówkowej – przelewem bankowym – wymaga to złożenia rachunku bankowego dla spółki z o.o. w organizacji. Często w celu założenia konta dla spółki z o.o. w organizacji banki wymagają dostarczenia aktu notarialnego obejmującego umowę spółki oraz potwierdzenia złożenia wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców.

 

Wkład niepieniężny to prawa majątkowe posiadające zdolność aportową. Przyjmuje się, że zdolność aportową mają prawa, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • są zbywalne,
 • przydatne dla spółki,
 • możliwe do wyceny i ujęcia w bilansie.

Kto może założyć stowarzyszenie?

Stowarzyszenie zakładane jest na zebraniu założycielskim przez co najmniej 7 osób, które stają się założycielami stowarzyszenia.

Stowarzyszenia mogą tworzyć obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych.

UWAGA! Małoletni poniżej 16 roku życia mogą należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jego przedstawiciele ustawowi, nie może jednak korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego. Natomiast małoletni w wieku 16-18 lat może należeć do stowarzyszenia oraz korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, ale w składzie zarządu danego stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Czy cudzoziemiec może założyć stowarzyszenie?

Cudzoziemiec, niemający zameldowania na terytorium Polski, może wstąpić do stowarzyszenia, którego statut przewiduje taką możliwość. Cudzoziemcy, mający zameldowanie w naszym kraju, mogą tworzyć stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.