Czy dywidenda jest opodatkowana?

Dywidenda to część zysku netto spółki kapitałowej, która przypada wspólnikom lub akcjonariuszom zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy danej spółki. Dla inwestora szczególnie ważne może być to, kiedy wypłacana jest dywidenda oraz czy firma robi to w sposób regularny. Analiza tych kwestii stanowić może bowiem jeden z czynników wpływający na decyzję odnośnie zainwestowania kapitału w papiery wartościowe firmy.

Wypłata dywidendy wspólnikom spółek kapitałowych nie następuje automatycznie, lecz dopiero gdy organ spółki wyda stosowną decyzję. W pewnych sytuacjach zaniechanie wypłaty dywidendy może być uznane za zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Wspólnikom nie przysługuje automatyczne prawo do zysku, jaki wypracowała firma. Zysk ten jest bowiem wypłacany jedynie w momencie, gdy postanowi tak odpowiedni organ przedsiębiorstwa – zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie. Organy te posiadają prawo decydowania o przeznaczeniu zysku w spółce kapitałowej – zysk przeznaczony może być do podziału albo przekazany na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

Samo prawo do udziału w zysku rocznym jest jednym z najważniejszych uprawnień udziałowych w spółce kapitałowej. Z tego względu polega ono także swoistej ochronie prawnej i kontroli sądowej w przypadku zaskarżenia uchwały dotyczącej podziału zysku.

Sankcje za niepłacenie podatków

Każda osoba uzyskująca przychody ma obowiązek uiszczania podatków. Dotyczy to również osób prowadzących działalność rejestrowaną.

Brak zgłoszenia przychodów do opodatkowania oznacza osiąganie przychodów z nieujawnionych źródeł. Brak zapłaty należnego podatku w terminie to zaległość podatkowa, co wiąże się z koniecznością uregulowania także odsetek za zwłokę. Terminy będą liczone od chwili, kiedy dana zaliczka na podatek dochodowy powinna być uiszczona. Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca nie ureguluje zaległości wobec urzędu skarbowego samodzielnie, mogą one zostać objęte egzekucją skarbową.

Przedsiębiorca, który uporczywie nie uiszcza zobowiązań podatkowych w terminie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej.

W przypadku stwierdzenia przez organ konieczności zarejestrowania podatnika do VAT, przedsiębiorca zobowiązany będzie uiścić zaległy podatek VAT wraz z odsetkami za zwłokę. Może się to również wiązać z karami finansowymi za brak sporządzenia deklaracji VAT.

Obniżona stawka 9% podatku CIT – dla kogo?

Obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych z 15% do 9% CIT nie będzie miała dużego wpływu w zmianach polskiej gospodarki. Na taką sytuację wpływa fakt, że ponad 90% małych przedsiębiorstw rozlicza się według PIT.

Obniżoną stawką 9% podatku CIT zostać mogą opodatkowane wyłącznie dochody, które uzyskane zostały przed styczniem 2019 roku z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych czyli przychodów z tytułu dywidendy, umorzenia udziałów, aportu i wystąpienia wspólnika lub zmniejszenia jego udziału kapitałowego.

Ze stawki 9% nie mogą skorzystać:

  1. podatnicy, którzy utworzeni zostali na zasadzie przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową.
  2. podatnicy, którzy powstali w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej
  3. przedsiębiorstwa, które powstały w wyniku podziału.
  4. podmioty, do których wniesiono na poczet kapitału wkład niepieniężny czyli aport w postaci uprzednio prowadzonego przedsiębiorstwa, zorganizowanej części firmy lub składników majątku o wartości przekraczającej równowartość co najmniej 10 tysięcy euro.

Z obniżonej stawki 9% skorzystają nowo powstali podatnicy CIT, w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne. Obniżka dotyczyć będzie także spółki, do których wniesiono wkład pieniężny na poczet kapitału