Umorzenie akcji – spółka akcyjna

Dlaczego akcje w spółce akcyjnej muszą zostać umorzone? Jaka procedura wiążę się z umorzeniem akcji?
Skutkiem umorzenia akcji w spółce komandytowej jest to, że przestają one istnieć jako prawa udziałowe akcjonariusza oraz jako ułamek kapitału zakładowego spółki.

Dlaczego akcje w spółce muszą zostać umorzone? Powodem może być m.in.:
– wyrównanie straty bilansowej
– amortyzacja aportów;
– wystąpienie wspólników ze spółki;
– konieczność umorzenia akcji własnych.

Tryb umorzenia akcji:
– dobrowolny, kiedy to przedmiotem umorzenia są akcje własne nabyte wcześniej przez spółkę,
– przymusowy, kiedy umorzeniu podlegają akcje znajdujące się w rękach akcjonariuszy,
– automatyczny – w przypadkach przewidzianych w statucie, bez potrzeby podejmowania uchwały walnego zgromadzenia,
– ustawowy – dokonywanym w sytuacjach przewidzianych prawem.

Prawomocne umorzenie akcji następuje z momentem wpisy do rejestru uchwały o zmianie statutu w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego.