Czy dywidenda jest opodatkowana?

Dywidenda to część zysku netto spółki kapitałowej, która przypada wspólnikom lub akcjonariuszom zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy danej spółki. Dla inwestora szczególnie ważne może być to, kiedy wypłacana jest dywidenda oraz czy firma robi to w sposób regularny. Analiza tych kwestii stanowić może bowiem jeden z czynników wpływający na decyzję odnośnie zainwestowania kapitału w papiery wartościowe firmy.

Wypłata dywidendy wspólnikom spółek kapitałowych nie następuje automatycznie, lecz dopiero gdy organ spółki wyda stosowną decyzję. W pewnych sytuacjach zaniechanie wypłaty dywidendy może być uznane za zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Wspólnikom nie przysługuje automatyczne prawo do zysku, jaki wypracowała firma. Zysk ten jest bowiem wypłacany jedynie w momencie, gdy postanowi tak odpowiedni organ przedsiębiorstwa – zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie. Organy te posiadają prawo decydowania o przeznaczeniu zysku w spółce kapitałowej – zysk przeznaczony może być do podziału albo przekazany na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

Samo prawo do udziału w zysku rocznym jest jednym z najważniejszych uprawnień udziałowych w spółce kapitałowej. Z tego względu polega ono także swoistej ochronie prawnej i kontroli sądowej w przypadku zaskarżenia uchwały dotyczącej podziału zysku.

W jaki sposób należy wypłacać pieniądze ze spółki z o.o.?

Wypłacanie środków pieniężnych ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest tak proste jak w przypadku chociażby jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie można za pomocą jednego kliknięcia przesłać finansów z konta spółki na konto prywatne. Dlaczego?
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi odrębny podmiot gospodarczy w związku z czym do przysporzenia majątku dla wspólnika musi zaistnieć podstawa prawa, a każda wypłata musi zostać odpowiednio zaksięgowana.

Pieniądze ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można wypłacić między innymi z następujących tytułów:
– wynagrodzenia wspólników z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego bądź umowy o dzieło,
– wynagrodzenia wspólnika w ramach pełnienia funkcji w Zarządzie spółki,
– wynagrodzenia wspólnika dotyczącego powtarzających się świadczeń niepieniężnych,
– zaliczki na poczet dywidendy.

Powody wypłacania środków ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być różne, istotne jest jednak, że niedopuszczalne jest dokonywanie wypłat z konta spółki bez odpowiedniej podstawy prawnej.

Dywidenda

W spółkach kapitałowych czyli spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółce akcyjnej część zysku netto po opodatkowaniu przeznaczona do podziału między wspólników lub akcjonariuszy nazywana jest dywidendą.

Zdarzyć się może, że w spółce występuje tylko jeden wspólnik lub akcjonariusz. W takim przypadku dywidenda jest przeznaczona w całości dla niego.

O wysokości dywidendy oraz terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie (spółka akcyjna) i zgromadzenie wspólników (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Aby dywidenda mogła zostać wypłacona, muszą zostać spełnione poniższe warunki:

  • rok obrotowy musi być zakończony,
  • sporządzone musi zostać sprawozdanie finansowe (w niektórych przypadkach sprawozdanie musi zostać sprawdzone przez biegłego rewidenta),
  • organy decyzyjne muszą zatwierdzić sprawozdanie finansowe,
  • musi zostać podjęta decyzja o podziale i wypłacie dywidendy.

Dywidenda może być wypłacana z zysku netto z ostatniego roku obrotowego lub niepodzielonych zysków z poprzednich lat, a także z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego. Nie musi być wypłacana w formie środków pieniężnych. Podmioty mogą zdecydować o jej wypłacie w formie np. akcji lub nieruchomości.