Jak zawrzeć umowę spółki z o.o.?

Aby umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością była prawomocna, muszą znaleźć się na niej następujące elementy:
– firma i siedziba spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– wysokość kapitału zakładowego,
– określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym,
– liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
– czas trwania spółki (o ile zostało to ustalone, najczęściej zakłada się jednak, że spółka została założona na czas nieokreślony).

Umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zawrzeć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest tradycyjne podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Wówczas umowa może mieć dowolną treść, a więc może być w pełni dostosowana do potrzeb wspólników. Innym rozwiązaniem jest rejestracja elektroniczna. W przypadku e-rejestracji wspólnicy mogą podać tylko niezbędne elementy tj. ich dane, nazwę spółki oraz jej adres. Ta metoda pozwala na założenie spółki w zaledwie jedną dobę, jednak wszelkie zmiany w umowie należy zarejestrować w KRS.