Spółka jawna

Spółka jawna jest jedną z najprostszych form spółek handlowych. Nie posiada osobowości prawnej, lecz ma swój majątek, powstający z wkładów wspólników oraz mienia nabytego w czasie jej istnienia. Prowadząc w niej działalność każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami.

Rejestracja spółki jawnej może być zarówno tradycyjna, jak i elektroniczna. W celu jej założenia należy sporządzić umowę spółki, określającą: firmę, siedzibę, wysokość wnoszonych wkładów i ich wartość, podmiot działalności, czas trwania (jeżeli jest określony). Spółkę jawną należy zarejestrować w KRS. Ma do tego prawo i obowiązek każdy ze wspólników.

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub nazwy wszystkich wspólników albo jedno nazwisko (nazwę) wspólnika z oznaczeniem „spółka jawna” lub  w skrócie „sp. j”.

Do prowadzenia spraw spółki jawnej mają prawo (obowiązek) wszyscy wspólnicy, bez dodatkowego wynagrodzenia. Można także polecić prowadzenie spółki jednemu z wspólników lub kilku z nich, lecz musi zostać to zawarte w umowie. Prowadzenie spółki jawnej może zostać powierzone także osobom trzecim.