Aport w spółce

Zgodnie z ustawą podatku dochodowego od osób fizycznych środki obrotowe, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne nie stanowią źródła przychodu dla wspólnika. Głównie na myśli mamy sytuację, gdy to wspólnik wnosi wkład w postaci nieruchomości. W takiej sytuacji nie możemy zaliczyć tego do przychodu z powstania nieodpłatnego zbycia nieruchomości.

Kiedy mówimy o wkładzie niepieniężnym to mamy na myśli aport. Jest on wniesiony do spółki handlowej na pokrycie kapitału zakładowego, w postaci wartości niematerialnych lub rzeczy. Wiąże się to z przeniesieniem wszelkich praw do przedmiotu wkładu na nabywającą go spółkę.

Należy pamiętać, że spółka może wniesione w formie aportu składniki majątku zliczyć do swoich środków trwałych, nawet jeśli nie były one zaliczone przez wnoszącego wkład do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Przykłady aportu:
* ruchomości,
* nieruchomości,
* wierzytelności,
* patenty,
* przedsiębiorstwo jako całość.

Aport w spółce osobowej nie podlega opodatkowaniu stawką 19% podatku od dochodów kapitałowych.

Zmiana, która została wprowadzona 1 stycznia 2017, polegała na tym, że przychodem dla podmiotu wnoszącego do spółki wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, będzie jego wartość określona w statucie lub umowie spółki.

O opodatkowaniu aportu możemy mówić wtedy, gdy został on wniesiony do spółki kapitałowej w zamian za objęte akcje lub udziały. Jeżeli nastąpi taka sytuacja, to podstawą opodatkowania jest wartość nominalna tych udziałów lub akcji. Dochód opodatkowany = przychód – koszty uzyskania przychodu.

Przeczytaj, jak zarejestrować swoją spółkę przez Internet!

Udziały w spółce z o.o.

Udział oznacza uczestnictwo w czymś razem z innymi, czyli uczestnictwo w zorganizowanej wspólnocie lub uczestnictwo w pewnym przedsięwzięciu, którego zamiarem jest realizowanie ściśle określonego celu. 

Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zatem wspólnicy mogą się łączyć w sformalizowany sposób, by osiągnąć zamierzony prawnie dopuszczalny cel, niekoniecznie gospodarczy.

W Kodeksie Spółek Handlowych pojęcie udział ma dwa znaczenia:

  1. Udział jako część w kapitale zakładowym.
  2. Udział jako prawo podmiotowe.

Jakie prawa i obowiązki daje udział wspólnikowi w spółce z o.o.?

Prawo podmiotowe są to przyznane uprawnienia, które występują w określonym stosunku cywilnoprawnym. W spółce z o.o. prawo to wyraża się poprzez członkostwo wspólnika w spółce. Członkostwo to oznacza stosunek prawny łączący go ze spółką, na którego treść składają się, wynikające z przepisów prawa oraz umowy spółki, prawa majątkowe i prawa korporacyjne. Prawa majątkowe mają bezpośrednio na celu zaspokojenie interesu ekonomicznego wspólnika, natomiast prawa korporacyjne służą do realizacji statusu wspólnika jako członka korporacji, poprzez możliwość wywierania wpływu na podejmowane w spółce decyzje, jej organizację, funkcjonowanie oraz istnienie.

Jak wygląda zakup spółki z o.o.?

Po co zarząd w spółce?

Zarząd jest z praktycznego punktu widzenia jest najważniejszym organem spółki z o.o.. To na nim bowiem spoczywa obowiązek prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji w stosunkach zewnętrznych.

Ustawa w zasadzie pozostawia wspólnikom pełną dowolność co do ustalenia liczby członków zarządu. Może więc on liczyć zarówno wielu członków, jak i składać się tylko z pojedynczej osoby, na której spoczywać będzie obowiązek prowadzenia spraw firmy. Pełna dowolność dotyczy również kryteriów doboru członków zarządu. Mogą być powołani zarówno spośród wspólników, jak i osób spoza tego grona m.in. spośród profesjonalnych managerów zatrudnionych w ten sposób przez spółkę. 

Członek zarządu spółki z o.o. może być powołany lub odwołany na mocy uchwały wspólników. Zasada ta nie ma bezwzględnego charakteru, umowa spółki może w odmienny sposób uregulować tę kwestię. Członek zarządu może więc być powołany m.in. przez radę nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Uchwała wspólników lub umowa spółki może również wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko zarządu.