Obowiązki wspólników w spółce z o.o.

ODWIEDŹ TAKŻE NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ!

Posiadanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wiążę się z wieloma przywilejami. Warto jednak pamiętać, że tytuł wspólnika zobowiązuje nas do pewnych zadań.

Najważniejsze obowiązki wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:


1. Wnoszenie wkładów
– kapitał zakładowy w spółce z o.o. dzieli się na udziały. Obejmowane udziały muszą zostać pokryte przez wspólników za pomocą wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego jest obligatoryjne i dotyczy każdego wspólnika w spółce.

2. Wyrównywanie brakującej wartości aportu – gdy wspólnik wniesie do spółki aport i zawyży jego wartość w stosunku do wartości zbywczej, wówczas zobowiązany jest by solidarnie z członkami Zarządu, którzy byli tego świadomi wyrównać brakującą kwotę.

3. Dokonywanie dopłat – umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dokonywania dopłat. Powinny być one nakładane i uiszczane odpowiednio do udziałów, które wspólnicy posiadają.
Dopłaty mogą być zwracane. W takiej sytuacji zwrot powinien być dokonywany równomiernie dla każdego wspólnika.

4. Regulacja powtarzających się świadczeń niepieniężnych – zakres i rodzaj takich świadczeń należy zdefiniować w umowie spółki. Przedmiotem świadczeń niepieniężnych mogą być różnego rodzaju usługi bądź dostawy towarów wykonywane przez wspólnika, o ile mają powtarzalny charakter.