KAPITAŁ WŁASNY w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Z czego składa się kapitał własny w spółce z o.o. ? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najchętniej wybieraną formą prawną przez przedsiębiorców.

Kapitał własny to składnik majątku będący w posiadaniu spółki. Składa się on z wkładów wnoszonych przez wspólników zarówno w formie pieniężnej jak i w formie aportu czy też z części zysku, aktualizacji wyceny lub sprzedaży udziałów.

Skład kapitałów własnych:
– kapitał podstawowy,
– należne wpłaty na kapitał podstawowy,
– udziały własne,
– kapitał zapasowy,
– kapitał z aktualizacji wyceny,
– pozostałe kapitały rezerwowe,
– zysk lub strata z lat ubiegłych,
zysk lub strata netto.

Umowa spółki powinna określa wysokość kapitału zakładowego.