Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowy rodzaj spółki, który zostanie zdefiniowany w Kodeksie Spółek Handlowych. Prosta spółka akcyjna ma łączyć cechy spółek z o.o. z zaletami spółki akcyjnej. 

Główne cechy prostej spółki akcyjnej to:

 • brak barier wejścia,
 • szybka rejestracja elektroniczna,
 • uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce,
 • duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki, 
 • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak “zamrożonego” kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki,
 • uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza,
 • brak statusu spółki publicznej,
 • nieskomplikowana i elastyczna struktura organów.

Uchwały w spółce – kto i jak podejmuje?

Zgromadzenie wspólników jest obok zarządu drugim obligatoryjnym organem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Kodeks Spółek Handlowych dokładnie określa uprawnienia i kompetencje uchwałodawcze, jakie przysługują osobom odpowiedzialnym za sprawy w podmiocie gospodarczym.

Możliwe jest podjęcie uchwały bez obowiązku zwoływania organu, jeżeli wszyscy uczestnicy na piśmie wyrażą zgodę na postanowienia, które mają zostać podjęte. Bez względu na formę głosowania, wszelkie zmiany podlegają obowiązkowemu wpisowi do księgi protokołów. Brak jest natomiast w dokumencie kwestii, która reguluje co jest, a co nie sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności.

Uchwałami, które wymagają zgromadzenia wspólników mogą być czynności dotyczące zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, nabycie nieruchomości, zwrot dopłat, emisja obligacji zamiennych itp.

Brak znajomości treści umowy jednostki gospodarczej może nieść za sobą poważne konsekwencje – sankcja za nieuzyskanie zgody osób uprawnionych w firmie zależna będzie od tego, czy zgoda wymagana jest przez ustawę, czy wyłącznie przez akt stanowiący statut działalności gospodarczej.

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe regulowane są przez Kodeks spółek handlowych. Spółka kapitałowa najczęściej wykorzystywana jest do prowadzenia dużego przedsiębiorstwa. Spółki kapitałowe charakteryzują się:

 • posiadaniem osobowości prawnej,
 • posiadaniem kapitału zakładowego,
 • posiadaniem własnego majątku odrębnego od majątku wspólników lub akcjonariuszy,
 • ponoszeniem przez spółkę pełnej odpowiedzialności za zobowiązania,
 • prowadzenie spraw spółki przez organy spółki,
 • w umowie lub statucie spółki zawarte są prawa i obowiązki wspólników.

Do spółek kapitałowych w Polsce zalicza się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez jedną lub więcej osób, nazywanych wspólnikami. Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych. Organami spółki z o.o. są zarząd, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Spółka akcyjna działa w oparciu o obieg akcji, które są w posiadaniu założycieli spółki. Kapitał zakładowy, składa się z akcji o równej wartości, a jego minimalna wysokość wynosi 100.000 złotych. Organami spółki akcyjnej są zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie.