Spółka komandytowa

Spółka komandytowa należy do spółek osobowych. Funkcjonowanie tego typu spółki oparte jest na przepisach zawartych w Kodeksie spółek handlowych. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, lecz ma zdolność prawną, dzięki czemu może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest istnienie dwóch typów wspólników – komandytariuszy i komplementariuszy. Jeden podmiot nie może być zarówno komandytariuszem jak i komplementariuszem. Wspólnikiem w spółce komandytowej może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, który nie prowadzi spraw spółki oraz nie reprezentuje jej na zewnątrz. Posiada on ograniczoną odpowiedzialnośc za zobowiązania spółki – tylko do określonej w umowie kwoty tzw. sumy komandytowej.

Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, który prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wspólnik ten posiada pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, gdyż odpowiada całym swoim majątkiem.