Komparycja umowy spółek

Aby umowa była skuteczna kluczowe okazuje się odpowiednie oznaczenie stron umowy oraz reprezentantów spółki.

Prawidłowe oznaczanie podmiotów gospodarczych:

1. Osoba fizyczna
Wymaga się podania wszystkich jego danych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, numer dowodu osobistego, organ wydania dowodu osobistego.
Przykład: Kornelia Litwa – zamieszkała w Radomiu, przy ul. Wolności 61, 09-150, PESEL 87043089098, NIP 200-902-04-67 legitymującym się dowodem osobistym AGN 095687 wydanym przez Prezydenta Radomia.

2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Dodatkowo oprócz wyżej wymienionych danych należy podać informacje o prowadzonej działalności gospodarczej, łącznie z zaświadczeniem z CEIDG.
Przykład: Kornelia Litwa – zamieszkała w Radomiu, przy ul. Wolności 61, 09-150, PESEL 87043089098, NIP 200-902-04-67 legitymującym się dowodem osobistym AGN 095687 wydanym przez Prezydenta Radomia, prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z zaświadczeniem CEIDG stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

3. Spółka cywilna
Musi zawierać informacje dotyczące wszystkich wspólników oraz określać, iż są oni wspólnikami danej spółki.
Przykład: Kornelia Litwa – zamieszkała w Radomiu, przy ul. Wolności 61, 09-150, PESEL 87043089098, NIP 200-902-04-67 legitymującym się dowodem osobistym AGN 095687 wydanym przez Prezydenta Radomia.
oraz
dane kolejnych wspólników
dopisek: wspólnicy spółki cywilnej “NAZWA” NIP 900-097-09-09

4. Spółka jawna
Spółka ta może we własnym imieniu nabywać prawa i zobowiązania. Reprezentować może ją z kolei każdy wspólnik.
Przykład: “NAZWA” Spółka Jawna z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Wolności 61, 09-150, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Radomia w Radomiu pod nr KRS 0000098765, NIP 200-902-04-67, REGON 678765432, reprezentowana przez:
Kornelię Litwę – Wspólnika
Adriana Kowalskiego – Prokurenta

5. Spółka partnerska
Może być prowadzona jedynie przez osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Prawo do reprezentowania spółki ma zarząd bądź partnerzy jeśli nie zostanie on powołany.
Przykład: “NAZWA” spółka partnerska z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Wolności 61, 09-150, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Radomia w Radomiu pod nr KRS 0000098765, NIP 200-902-04-67, REGON 678765432, reprezentowana przez:
Kornelię Litwę – Wspólnika

6. Spółka komandytowa
Wspólnicy dzielą się na komplementariuszy i komandytariuszy. Ci pierwsi mają wyłączne prawo do reprezentowania spółki. Komandytariusz może być pełnomocnikiem bądź prokurentem.
Przykład: “NAZWA” spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Wolności 61, 09-150, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Radomia w Radomiu pod nr KRS 0000098765, NIP 200-902-04-67, REGON 678765432, reprezentowana przez:
Kornelię Litwę – Komplementariusza

7. Spółka komandytowo-akcyjna
Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony i to on ma prawo do jej reprezentacji. Akcjonariusz może być wyłącznie pełnomocnikiem.
Przykład:“NAZWA” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Wolności 61, 09-150, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Radomia w Radomiu pod nr KRS 0000098765, NIP 200-902-04-67, REGON 678765432, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, reprezentowana przez:
Kornelię Litwę – Komplementariusza

8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Może mieć jednego lub kilku wspólników, zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne, prócz jednoosobowej spółki z o.o. Spółkę reprezentuje Zarząd.
Przykład:“NAZWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Wolności 61, 09-150, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Radomia w Radomiu pod nr KRS 0000098765, NIP 200-902-04-67, REGON 678765432, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, reprezentowana przez
Kornelię Litwę – Prezesa Zarządu.