Nowości w Krajowym Rejestrze Sądowym

Została podpisana nowelizacja ustawy o KRS, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadza ona zmiany, których celem jest ułatwienie prowadzenia przedsiębiorstw oraz usprawnienie funkcjonowania działania Sądu Rejestrowego.

Jakie zmiany mają zostać wprowadzone?

1. Sprawozdania finansowe obowiązkowo składane w formie elektronicznej.
W efekcie zostaną zwiększone możliwości dokonywania opracowań oraz analiz danych zawartych w dokumentach.

2. Likwidacja Rejestru Dłużników niewypłacalnych
Celem likwidacji jest odciążenie sądów rejestrowych przez szybsze rozpoznawanie wniosków o wpis do rejestru.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych miał na celu dostęp do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 roku, ale zmiany będą wprowadzane etapami.

Aktualizacja:

Zgodnie z ustaleniami, zmiany w KRS dotyczące składania sprawozdań finansowych i likwidacji rejestru dłużników niewypłacalnych weszły w życie w marcu 2018 roku.

W 2018 roku wprowadzono jeszcze jednak inne nowelizacje, takie jak:

  • obowiązek składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS elektronicznie
  • obowiązek podawania adresów do doręczeń
  • aktualizowanie wszystkich zmian danych w KRS

 

Wspólnik cichy w spółce – przeczytaj więcej na ten temat!

Informacje z KRS uzyskasz bezpłatnie

Od 2018 zostaną wprowadzone zmiany, które ułatwią pozyskanie informacji o spółkach oraz przedsiębiorcach. Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie wielu zmian regulujących funkcjonowanie podmiotów podlegających do KRS. Jedną ze zmian jest to, że dane o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego będą udostępniane wszystkim zainteresowanym bezpłatnie. To ogromne ułatwienie dla kontrahentów oraz inwestorów, którzy będą mogli bezpiecznie podejmować współpracę z istniejącymi na rynku podmiotami.

Już w najbliższym dniach ma zostać utworzone dla każdego podmiotu repozytorium dokumentów finansowych do którego będą składane sprawozdania finansowe oraz wszystkie dokumenty dotyczące podsumowania ubiegłego roku obrotowego.

KRS

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego muszą posiadać spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki partnerskie i spółki komandytowe. Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)? Jest rodzajem rejestru publicznego. Prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a także wybrane Sądy Rejonowe.

Na KRS składają się trzy osobne rejestry, to jest:
– rejestr przedsiębiorców,
– rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
– rejestr dłużników niewypłacalnych.

Wymienione na początku spółki znajdują się w rejestrze przedsiębiorców.

Wyróżnia się dwie podstawowe funkcje KRS-u: informacyjną i legalizacyjną. Informacyjną dlatego, że zawiera ogólnopolską bazę danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym. Legalizacyjną natomiast dlatego, że dopiero po wpisie do rejestru możliwe jest dalsze dokonywanie czynności prawnych. Rejestracja w KRS w przypadku niektórych podmiotów gospodarczych (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej) jest równoznaczna z uzyskaniem osobowości prawnej.