Likwidator, a odpowiedzialność za długi spółki

Pytanie od Czytelnika: Jeśli spółka z o.o. ma problemy finansowe i zostanie w niej rozpoczęty proces likwidacji – czy likwidator ponosi odpowiedzialność za długi spółki?

Rolę likwidatorów spółki mogą pełnić członkowie zarządu, bądź osoby spoza danej spółki. Warto jednak mieć na uwadze, iż pełnienie funkcji likwidatora spółki, może wiązać się z ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za długi na zasadach takich, jak te, które obowiązują członków zarządu. Wyjątek stanowią likwidatorzy ustanowieni przez sąd.

Likwidator ma możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności za ewentualne długi, jeśli wykaże, że:
– we właściwym czasie zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości,
– wdrożone zostało postępowanie restrukturyzacyjne.

Obowiązek złożenia wniosku odnośnie ogłoszenia upadłości, dotyczy sytuacji, kiedy likwidator obejmie funkcję wówczas, gdy spółka była niewypłacalna oraz gdy zgłoszony przez niego wniosek odnośnie ogłoszenia upadłości spółki zostałby oddalony w związku z tym, że majątek spółki nie wystarczyłby na uregulowanie kosztów postępowania upadłościowego, bądź wystarczyłby jedynie na zaspokojenie owych kosztów.

Konkretne zasady odpowiedzialności likwidatorów za wszelkie zaległości podatkowe i składkowe zostały określone w przepisach Ordynacji Podatkowej.

Jak rozwiązać spółkę?

Powodów rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wiele. Możemy do nich zaliczyć m.in. ogłoszenie upadłości spółki, podjęcie uchwały wspólników o zakończeniu działalności, bądź upłynięcie terminu, na jaki założona została spółka (informacja zawarta w umowie spółki).

Warto mieć na uwadze, iż rozwiązanie danej spółki może nastąpić także na podstawie postanowienia wydanego przez Sąd Rejestrowy. Taka sytuacja występuje wówczas, gdy:
– działalność spółki jest niezgodna z obowiązującym prawem,
– umowa spółki nie została zawarta,
– w umowie nie znajdują się najważniejsze informacje na temat zakładanej działalności,
– strony sporządzające i podpisujące daną umowę, nie posiadają osobowości prawnej.

Istnieje jednak możliwość, aby uniknąć rozwiązania spółki z powodów wymienionych powyżej. Warunkiem jednak jest to, aby w odpowiednim czasie naprawić wszystkie zaistniałe błędy.

UWAGA!
Rozwiązanie danej spółki ma miejsce we właściwym co do jej siedziby sądzie. W sytuacji, kiedy wartość danej spółki przekroczy równowartość 75 000 zł – o rozwiązaniu spółki decyduje sąd okręgowy. Z kolei w przypadku, kiedy spółka ma wartość mniejszą niż 74 000 zł – postępowanie odbywa się w sądzie rejonowym.

Zdecydowanie jednym najważniejszych etapów rozwiązania spółki, jest proces jej likwidacji. Jest to etap, w czasie którego przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, aby ostatecznie zamknąć wszystkie sprawy zamykanego przedsiębiorstwa, spłacić wszelkie należności, ściągnąć ewentualne wierzytelności, jak również upłynnić majątek spółki. W następnej kolejności następuje wykreślenie podmiotu z KRS.

Martwe spółki w KRS

Od 1 stycznia 2015 roku możliwa jest likwidacja tak zwanych „martwych spółek”. Są to spółki, które mimo że widnieją w oficjalnym spisie w rzeczywistości już nie funkcjonują oraz nie wykonują obowiązków ustawowych.

Spółka uznawana jest za martwą gdy zostaje wszczęte wobec niej postępowanie przez sąd rejestrowy, który sprawdza czy spółka zgodnie z przypuszczeniami przestała wykonywać swoje obowiązki.
Nowe przepisy są stosowane wyłącznie wobec podmiotów, które nie posiadają majątku, umarzają postępowanie likwidacyjne bądź których wniosek o postępowanie upadłościowe został odrzucony ze względu na fakt, że pozostały majątek nie jest wystarczający na pokrycie roszczeń wierzycieli.

Od 1 stycznia 2016 Skarb Państwa może nieodpłatnie przejąć majątek spółki. Termin roszczeń wierzycieli wygasa po roku od momentu przejęcia mienia przez państwo.