Sankcje za niepłacenie podatków

Każda osoba uzyskująca przychody ma obowiązek uiszczania podatków. Dotyczy to również osób prowadzących działalność rejestrowaną.

Brak zgłoszenia przychodów do opodatkowania oznacza osiąganie przychodów z nieujawnionych źródeł. Brak zapłaty należnego podatku w terminie to zaległość podatkowa, co wiąże się z koniecznością uregulowania także odsetek za zwłokę. Terminy będą liczone od chwili, kiedy dana zaliczka na podatek dochodowy powinna być uiszczona. Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca nie ureguluje zaległości wobec urzędu skarbowego samodzielnie, mogą one zostać objęte egzekucją skarbową.

Przedsiębiorca, który uporczywie nie uiszcza zobowiązań podatkowych w terminie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej.

W przypadku stwierdzenia przez organ konieczności zarejestrowania podatnika do VAT, przedsiębiorca zobowiązany będzie uiścić zaległy podatek VAT wraz z odsetkami za zwłokę. Może się to również wiązać z karami finansowymi za brak sporządzenia deklaracji VAT.