Umowy cywilnoprawne a odpowiedzialność materialna pracownika

Odpowiedzialność osób, które wykonują określone zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej, jest nieograniczona. 

Aby ograniczyć odpowiedzialność finansową wykonawców dzieła i zleceniobiorców, zamieszcza się w umowie cywilnoprawnej zapis na temat maksymalnej kwoty zadośćuczynienia. Korzystnym rozwiązaniem jest także wykupienie odszkodowania OC. Osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, może uniknąć odpowiedzialności materialnej także wtedy, gdy udowodni w sądzie, że umowa zlecenie lub o dzieło posiadała cechy stosunku pracy. Chodzi np. o podporządkowanie się poleceniom pracodawcy, osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły lub odpłatny charakter zatrudnienia. 

Zatrudnienie na podstawie przepisów kodeksu pracy wiąże się z ograniczeniem odpowiedzialności materialnej.

Odpowiedzialność finansowa pracowników – umowa o pracę

Odpowiedzialność finansowa pracownika

Zatrudniony, który naraził pracodawcę na szkodę, pokrywa ją ze swojego wynagrodzenia. Pracodawca powinien przedstawić okoliczności potwierdzające winę podwładnego i wskazać wartość materialną szkody. Jedna osoba nie może odpowiadać za błąd popełniony przez zespół. Pracownik nie powinien być ukarany, jeśli należyte wykonanie obowiązków nie było możliwe z winy zatrudniającego, który np. nie dostarczył właściwych materiałów lub narzędzi bądź nie zadbał o stworzenie odpowiednich warunków pracy, które są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Wysokość kwoty, którą musi zwrócić winny pracownik, nie powinna przekraczać trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Wymiar odszkodowania może zostać obniżony, jeśli pracodawca i pracownik zdecydowali się zawrzeć ugodę. Warto jednak pamiętać, że zatrudniony, który wyrządził szkodę z winy umyślnej, zobowiązany jest do naprawienia jej w pełnej wysokości – w takiej sytuacji nie ma zastosowania limit dotyczący równowartości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Wina umyślna występuje wtedy, gdy pracownik ma świadomy zamiar niewykonania lub nieprawidłowego wykonania powierzonych mu zadań albo gdy zdaje sobie sprawę, że jego działanie może narazić na szkodę pracodawcę, ale nie podejmuje kroków, by jej zapobiec.

Pracownik ponosi również odpowiedzialność za mienie, jakie powierzył mu pracodawca, tzn za:
– pieniądze, kosztowności i papiery wartościowe,
– narzędzia, środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

W razie zniszczenia mienia pracownik jest zobowiązany pokryć ewentualne szkody w pełnej wysokości.