Uchwały w spółce – kto i jak podejmuje?

Zgromadzenie wspólników jest obok zarządu drugim obligatoryjnym organem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Kodeks Spółek Handlowych dokładnie określa uprawnienia i kompetencje uchwałodawcze, jakie przysługują osobom odpowiedzialnym za sprawy w podmiocie gospodarczym.

Możliwe jest podjęcie uchwały bez obowiązku zwoływania organu, jeżeli wszyscy uczestnicy na piśmie wyrażą zgodę na postanowienia, które mają zostać podjęte. Bez względu na formę głosowania, wszelkie zmiany podlegają obowiązkowemu wpisowi do księgi protokołów. Brak jest natomiast w dokumencie kwestii, która reguluje co jest, a co nie sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności.

Uchwałami, które wymagają zgromadzenia wspólników mogą być czynności dotyczące zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, nabycie nieruchomości, zwrot dopłat, emisja obligacji zamiennych itp.

Brak znajomości treści umowy jednostki gospodarczej może nieść za sobą poważne konsekwencje – sankcja za nieuzyskanie zgody osób uprawnionych w firmie zależna będzie od tego, czy zgoda wymagana jest przez ustawę, czy wyłącznie przez akt stanowiący statut działalności gospodarczej.