Organy spółki z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występuje kilka organów, które są odpowiedzialne za wykonywanie przypisanych im zadań. Część organów w spółce z o.o. jest obowiązkowa.

W każdej spółce obowiązkowo są:
– Zarząd spółki
Zarząd odpowiedzialny jest za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację. Każdy członek Zarządu spółki z o.o. powoływany i odwoływany jest przez wspólników spółki z o.o., jeśli umowa nie stanowi inaczej.

– Zgromadzenie Wspólników
Zgromadzenie wspólników jest niezbędnym organem do prowadzenia spraw spółki. Decyduje o najważniejszych sprawach firmy, pełni rolę uchwałodawczą. Zgromadzenie Wspólników może przybrać dwie formy: zwyczajną lub nadzwyczajną.

Dodatkowo każda spółka może posiadać takie organy, jak:

– Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza może zostać powołana jeśli kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 tys. zł, a wspólników jest mniej niż 25. W skład Rady Nadzorczej wchodzą 3 członkowie powołani na rok uchwałą walnego zgromadzenia, mogący być odwołani w każdym czasie jeśli umowa spółki to zastrzega.

– Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna w spółce z o.o. jest organem rzadko powoływanym. Jest tymczasowym organem kontrolnym spółki. Składa się z co najmniej trzech osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.