Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub indywidualny (jednoosobowy) przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej to jedna z forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Osoba fizyczna pozyskuje status przedsiębiorcy jednoosobowego poprzez uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

WAŻNE:
Do prowadzenia działalności gospodarczej niektórych rodzajów przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie, licencję lub koncesję oraz przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji lub uprawnień.

Jak założyć działalność gospodarczą?
1. Złożenie wniosku CEIDG-1 (osobiście lub elektronicznie)
2. Zgłoszenie się do obowiązkowych ubezpieczeń poprzez złożenie formularza ZUA lub ZZA w przypadku osób opłacających jedynie składkę zdrowotną.
3. Jeżeli osoba fizyczna jest płatnikiem VAT to wymagana jest rejestracja w odpowiednim dla miejsca zameldowania urzędzie skarbowym na formularzu VAT-R.
4. Uzyskanie potrzebnych koncesji oraz zezwoleń.

Czym jest Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.?

Kim jest osoba prawna?

 

Wbrew pozorom osoba prawna nie jest człowiekiem. Są to jednostki organizacyjne i inne instytucje, którym przepisy przypisują osobowość prawną. Podmioty te podlegają dokładnie takiej samej ochronie jak dobra osobiste osób fizycznych.

Do osób prawnych zalicza się między innymi: Skarb Państwa, spółki kapitałowe (spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością), przedsiębiorstwa państwowe, banki, spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia.

 

Osoby prawne dzielimy na:
1.
a) Państwowe osoby prawne- powiązane w sposób majątkowy lub strukturalny z państwem.
b) Komunalne osoby prawne- powoływane przez jednostki samorządu terytorialnego.
c) Osoby prawne niepaństwowe i niekomunalne o charakterze podmiotów gospodarczych- są to spółki kapitałowe oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.
d) Inne osoby prawne- między innymi kościoły, partie polityczne oraz fundacje.  

2.
a) Zrzeszenia- zgrupowania dużej liczby osób fizycznych np. związki zawodowe.
b) Zakłady- tworzone w konkretnym celu, liczba osób, które je stanowią jest ściśle określona.