Kim jest osoba prawna?

 

Wbrew pozorom osoba prawna nie jest człowiekiem. Są to jednostki organizacyjne i inne instytucje, którym przepisy przypisują osobowość prawną. Podmioty te podlegają dokładnie takiej samej ochronie jak dobra osobiste osób fizycznych.

Do osób prawnych zalicza się między innymi: Skarb Państwa, spółki kapitałowe (spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością), przedsiębiorstwa państwowe, banki, spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia.

 

Osoby prawne dzielimy na:
1.
a) Państwowe osoby prawne- powiązane w sposób majątkowy lub strukturalny z państwem.
b) Komunalne osoby prawne- powoływane przez jednostki samorządu terytorialnego.
c) Osoby prawne niepaństwowe i niekomunalne o charakterze podmiotów gospodarczych- są to spółki kapitałowe oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.
d) Inne osoby prawne- między innymi kościoły, partie polityczne oraz fundacje.  

2.
a) Zrzeszenia- zgrupowania dużej liczby osób fizycznych np. związki zawodowe.
b) Zakłady- tworzone w konkretnym celu, liczba osób, które je stanowią jest ściśle określona.