W jakiej sytuacji otrzymać można pełnomocnictwo w spółce?

Pełnomocnikiem w spółce może być zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Aby osoba uprawniona do czynności mogła dokonywać powierzonych jej zadań w imieniu mocodawcy, niezbędne jest jej prawidłowe umocowanie względem prawa. Wyróżnia się 3 rodzaje pełnomocnictw względem położenia:

  • umocowanie ogólne – ustanawiane do dokonania czynności zwykłego zarządu. Za czynności zwykłego zarządu uznaje się takie czynności, które dotyczą bieżących spraw firmy.
  • umocowanie szczególne – udzielane do dokonania konkretnych czynności, lub jeżeli forma zadania musi być szczególna np. sprzedaż nieruchomości.
  • rodzajowe umocowanie do działania – udzielane do dokonania konkretnego rodzaju czynności.

Pełnomocnictwo sporządzone może zostać w formie pisemnej i podpisane przez mocodawcę. Osoba podpisująca nie ma jednak prawa do udzielenia stosownego upoważnienia do dokonywania wszelkich czynności prawnych. Mocodawca może w każdym momencie także odwołać pełnomocnictwo.