Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą i uzyskujący dochody, zobowiązany jest do płacenia podatku dochodowego. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT muszą opłacać jednostki posiadające osobowość prawną, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Podatek płacony jest w jednej, stałej stawce w wysokości 19 %. Stawka podatku nie zmienia się ze względu na osiągane dochody czy też wielkość przedsiębiorstwa.*

Osoby fizyczne płacą podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT w wybranej formie. Mają do wyboru:

  • kartę podatkową,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatek tonażowy,
  • zasady ogólne – według skali podatkowej 18%* i 32%,
  • podatek liniowy – 19%.

Forma opodatkowania musi zostać wybrana do dnia złożenia wniosku w CEIDG w przypadku rozpoczęcia działalności lub do 20 stycznia roku podatkowego w przypadku kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej.

*Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono zmiany w podatku od osób prawnych i od tego czasu, podatek ten jest niższy dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność-wynosi 9%. W pozostałych przypadkach nadal obowiązuje stawka 19% podstawy opodatkowania.

*Zmiany nastąpiły również w skali podatkowej podatku od osób fizycznych. Wysokość podatku PIT od 2020 r. wynosi 17% (do kwoty 85 528 zł). Podatnicy przekraczający ten dochód, niezmiennie płacą 14 539,76 zł +32% nadwyżki ponad kwotą 85 528 zł.

Podatek CIT

Kto musi płacić podatek CIT? Podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem obciążającym dochody osób prawnych. Każda osoba prawna, bez względu na to jak nabyła osobowość, zobowiązana jest do płacenia podatku CIT. Podatnikami są także spółki kapitałowe w organizacji oraz spółki komandytowo-akcyjne. Bardzo ważne jest, by pamiętać, że płatnikami są też w niektórych wypadkach jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Jedynie podmioty nie mające zdolności prawnej, nie mogą być płatnikami podatku CIT.

Płatnicy mają obowiązek złożenia wstępnego zeznania podatkowego do trzeciego miesiąca następnego roku. W tym terminie muszą również wpłacić podatek należny lub różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą wpłaconych zaliczek. Zeznania oświadczające o ostatecznej wysokości dochodu znaleźć się muszą w Urzędzie Skarbowym nie później niż przed upływem dziewięciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowa stawka podatku dochodowego w wysokości 15% jednak nie są nią objęci wszyscy podatnicy. Niższa stawka Cit obowiązuje tzw. małych podatników oraz nowo powstałe przedsiębiorstwa. Pozostali przedsiębiorcy nadal zobowiązani są do płacenia podatku dochodowego w stawce 19%. Wraz ze zmianą stawki podatku weszły w życie przepisy, które ograniczają możliwość korzystania z preferencyjnej stawki CIT. Przedsiębiorstw, które powstały w wyniku np. podziału firmy nie będą mogły płacić niższego podatku.

Małym podatnikiem jest podmiot, który w poprzednim roku podatkowym osiągnął przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie wyższe niż równowartość 1.200.000 euro.

Jeśli potrzebujesz doradztwa podatkowego – skontaktuj się z nami!