Podatek CIT

Kto musi płacić podatek CIT? Podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem obciążającym dochody osób prawnych. Każda osoba prawna, bez względu na to jak nabyła osobowość, zobowiązana jest do płacenia podatku CIT. Podatnikami są także spółki kapitałowe w organizacji oraz spółki komandytowo-akcyjne. Bardzo ważne jest, by pamiętać, że płatnikami są też w niektórych wypadkach jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Jedynie podmioty nie mające zdolności prawnej, nie mogą być płatnikami podatku CIT.

Płatnicy mają obowiązek złożenia wstępnego zeznania podatkowego do trzeciego miesiąca następnego roku. W tym terminie muszą również wpłacić podatek należny lub różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą wpłaconych zaliczek. Zeznania oświadczające o ostatecznej wysokości dochodu znaleźć się muszą w Urzędzie Skarbowym nie później niż przed upływem dziewięciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowa stawka podatku dochodowego w wysokości 15% jednak nie są nią objęci wszyscy podatnicy. Niższa stawka Cit obowiązuje tzw. małych podatników oraz nowo powstałe przedsiębiorstwa. Pozostali przedsiębiorcy nadal zobowiązani są do płacenia podatku dochodowego w stawce 19%. Wraz ze zmianą stawki podatku weszły w życie przepisy, które ograniczają możliwość korzystania z preferencyjnej stawki CIT. Przedsiębiorstw, które powstały w wyniku np. podziału firmy nie będą mogły płacić niższego podatku.

Małym podatnikiem jest podmiot, który w poprzednim roku podatkowym osiągnął przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie wyższe niż równowartość 1.200.000 euro.

Jeśli potrzebujesz doradztwa podatkowego – skontaktuj się z nami!