Czy można podwyższyć kapitał zakładowy spółki nie zmieniając jej umowy?

Do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystarczy kapitał zakładowy w wysokości 5 tysięcy złotych. Kwota ta bardzo często wykorzystywana jest na pokrycie wydatków związanych z zarejestrowaniem danej jednostki, w związku z czym szybko może okazać się, że suma ta nie wystarczy na prowadzenie działalności na rynku. W takiej sytuacji pojawia się konieczność podwyższenia kapitału zakładowego. Czy jednak należy w tym celu zmienić umowę spółki?

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki jest możliwe, jeżeli znajdują się w niej odpowiednie zapisy. Umowa spółki powinna zawierać postanowienia dające możliwość podwyższenia kapitału zakładowego wraz z ustaleniem maksymalnej kwotą i terminu danego podwyższenia. Gdy brakuje takich adnotacji bądź jeżeli kwota podwyższenia kapitału przekracza ustaloną wartość wówczas konieczna jest zmiana umowy spółki u notariusza oraz ogłoszenie tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub utworzenie nowych udziałów.