Likwidator, a odpowiedzialność za długi spółki

Pytanie od Czytelnika: Jeśli spółka z o.o. ma problemy finansowe i zostanie w niej rozpoczęty proces likwidacji – czy likwidator ponosi odpowiedzialność za długi spółki?

Rolę likwidatorów spółki mogą pełnić członkowie zarządu, bądź osoby spoza danej spółki. Warto jednak mieć na uwadze, iż pełnienie funkcji likwidatora spółki, może wiązać się z ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za długi na zasadach takich, jak te, które obowiązują członków zarządu. Wyjątek stanowią likwidatorzy ustanowieni przez sąd.

Likwidator ma możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności za ewentualne długi, jeśli wykaże, że:
– we właściwym czasie zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości,
– wdrożone zostało postępowanie restrukturyzacyjne.

Obowiązek złożenia wniosku odnośnie ogłoszenia upadłości, dotyczy sytuacji, kiedy likwidator obejmie funkcję wówczas, gdy spółka była niewypłacalna oraz gdy zgłoszony przez niego wniosek odnośnie ogłoszenia upadłości spółki zostałby oddalony w związku z tym, że majątek spółki nie wystarczyłby na uregulowanie kosztów postępowania upadłościowego, bądź wystarczyłby jedynie na zaspokojenie owych kosztów.

Konkretne zasady odpowiedzialności likwidatorów za wszelkie zaległości podatkowe i składkowe zostały określone w przepisach Ordynacji Podatkowej.