Kłopotliwy wspólnik – jak go wykluczyć?

Mimo iż spółkę zazwyczaj zawiązujemy z osobami, którym ufamy i wierzymy że zawsze dojdziemy z nimi do porozumienia to czasem dochodzi do sytuacji w których rozbieżność wizji znacznie utrudni funkcjonowanie spółki.

Jeżeli kwestii tej nie damy rady rozwiązać polubownie wówczas wspólnikom pozostaje albo procedura wykluczenia wspólnika albo przymusowe umorzenie jego udziałów.

Wykluczenie wspólnika ze spółki może nastąpić wyłącznie na skutek orzeczenia sądu. Niezbędne jest zatem wystąpienie do sądu z powództwem przez wszystkich pozostałych wspólników. Co ważne ich udziały powinny wynosić więcej niż połowę kapitału.

Umorzenie udziałów polega na pozbawieniu wspólnika jego praw i obowiązków korporacyjnych i majątkowych. Umorzenie jest możliwe tylko jeśli umowa tak stanowi. Jeżeli wspólnik nie wyrazi na to zgody wówczas może być ono przeprowadzone przymusowo, w takiej sytuacji wymagana jest uchwała wspólników wraz z uzasadnieniem.