Kilka słów o prokurze

Prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa dla prokurenta, udzielona zostać może przez każdego przedsiębiorcę, który podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców znajdującym się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prokura upoważnia do wykonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
Występują 3 rodzaje prokury – samodzielna, łączna i oddziałowa.

Prokurent to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Aby powołać prokurenta potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników (w spółkach osobowych) lub członków zarządu (w spółkach kapitałowych). Aby odwołać prokurenta wystarczy oświadczenie jednego wspólnika bądź członka zarządu.

Prokura wygasa w przypadku:

  • śmierci prokurenta,
  • wykreślenia przedsiębiorcy z KRS,
  • ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa,
  • otwarciu likwidacji przedsiębiorstwa,
  • częściowej lub pełnej utraty zdolności do czynności prawnych przez prokurenta.

Przeczytaj kilka informacji na temat KRS!