Rada Nadzorcza w spółce z o.o.

Rada Nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powoływana jest w celu sprawowania kontroli nad całą działalnością podmiotu.

Ustanowienie jej nie jest obowiązkowe. Wymaga się jej jedynie w sytuacji, gdy kapitał zakładowy spółki przekracza kwotę 500 000 zł, a liczba wspólników jest większa niż 25 osób.

Członkiem nie może być:
– członek zarządu
– prokurent
– likwidator
– kierownik oddziału lub zakładowy
– główny księgowy spółki
– radca prawny
– adwokat

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków, których powołuje i odwołuje się poprzez podjęcie uchwały (jednak sytuacja ta zależy od zapisów umowy spółki).

Kadencja członków regulowana jest zapisami umowy spółki z o.o.

Rada Nadzorcza ma prawo m.in. do:
– badania dokumentacji spółki
– dokonywania rewizji stanu majątku spółki
– oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Na koniec każdego okresu obrachunkowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, odbywa się zwyczajne zgromadzenie wspólników. Ponieważ stanowi ono najważniejszą władzę tej spółki, podejmuje decyzje dotyczące powoływania i odwoływania organów oraz uchwala najważniejsze dokumenty jakimi są między innymi – bilans i rachunek zysków i strat. Podczas zgromadzenia, wspólnicy zatwierdzają prawidłowe funkcjonowanie zarządu oraz sprawującej nadzór nad firmą rady nadzorczej lub/i komisji rewizyjnej.  spolki

Spotkanie wszystkich wspólników może się odbyć spowodowane podjęciem ważnych decyzji, dotyczących spraw spółki lub wnioskiem wspólników, posiadających więcej niż 10% głosów. Wtedy jest to zgromadzenie nadzwyczajne.

Niezależnie od tego czy zgromadzenie jest zwyczajne czy nadzwyczajne musi być zorganizowane według określonego porządku obrad, przesłanego wcześniej wszystkim wspólnikom z zachowaniem co najmniej 14 dniowego terminu.

Obowiązki w spółce z o.o.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. dla wielu osób jest najbardziej opłacalnym wyborem. Jednak korzystanie z atrakcyjności spółki z o.o niesie z sobą również mniej przyjemne sprawy

Obowiązkiem, każdego prowadzącego działalność w formie spółki z o.o. jest pełna księgowość. W wszystkich spółkach z o.o. jest obowiązek prowadzenia księgowości tylko i wyłącznie w formie księgi rachunkowej. Stanowi ona metodę prowadzenia księgowości pełnej, najtrudniejszej pośród istniejących.

Kolejnym obowiązkiem związanym z prowadzeniem działalności w formie spółki z o.o. jest powoływanie organów spółki – zarządu oraz rady nadzorczej. To te organy wraz z zgromadzeniem wspólników prowadzą działalność spółki.

Ostatnim z wspomnianych tu obowiązków jest płacenie podwójnego opodatkowania od zysku spółki. Zysk spółki jest przed podziałem między wspólników opodatkowany podatkiem CIT. Następnie po pomniejszeniu o ten podatek, zysk trafia do właścicieli, którzy od otrzymanej kwoty uiszczają podatek dochodowy PIT.