Jak rozwiązać spółkę?

Powodów rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wiele. Możemy do nich zaliczyć m.in. ogłoszenie upadłości spółki, podjęcie uchwały wspólników o zakończeniu działalności, bądź upłynięcie terminu, na jaki założona została spółka (informacja zawarta w umowie spółki).

Warto mieć na uwadze, iż rozwiązanie danej spółki może nastąpić także na podstawie postanowienia wydanego przez Sąd Rejestrowy. Taka sytuacja występuje wówczas, gdy:
– działalność spółki jest niezgodna z obowiązującym prawem,
– umowa spółki nie została zawarta,
– w umowie nie znajdują się najważniejsze informacje na temat zakładanej działalności,
– strony sporządzające i podpisujące daną umowę, nie posiadają osobowości prawnej.

Istnieje jednak możliwość, aby uniknąć rozwiązania spółki z powodów wymienionych powyżej. Warunkiem jednak jest to, aby w odpowiednim czasie naprawić wszystkie zaistniałe błędy.

UWAGA!
Rozwiązanie danej spółki ma miejsce we właściwym co do jej siedziby sądzie. W sytuacji, kiedy wartość danej spółki przekroczy równowartość 75 000 zł – o rozwiązaniu spółki decyduje sąd okręgowy. Z kolei w przypadku, kiedy spółka ma wartość mniejszą niż 74 000 zł – postępowanie odbywa się w sądzie rejonowym.

Zdecydowanie jednym najważniejszych etapów rozwiązania spółki, jest proces jej likwidacji. Jest to etap, w czasie którego przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, aby ostatecznie zamknąć wszystkie sprawy zamykanego przedsiębiorstwa, spłacić wszelkie należności, ściągnąć ewentualne wierzytelności, jak również upłynnić majątek spółki. W następnej kolejności następuje wykreślenie podmiotu z KRS.

Organy spółki z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występuje kilka organów, które są odpowiedzialne za wykonywanie przypisanych im zadań. Część organów w spółce z o.o. jest obowiązkowa.

W każdej spółce obowiązkowo są:
– Zarząd spółki
Zarząd odpowiedzialny jest za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację. Każdy członek Zarządu spółki z o.o. powoływany i odwoływany jest przez wspólników spółki z o.o., jeśli umowa nie stanowi inaczej.

– Zgromadzenie Wspólników
Zgromadzenie wspólników jest niezbędnym organem do prowadzenia spraw spółki. Decyduje o najważniejszych sprawach firmy, pełni rolę uchwałodawczą. Zgromadzenie Wspólników może przybrać dwie formy: zwyczajną lub nadzwyczajną.

Dodatkowo każda spółka może posiadać takie organy, jak:

– Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza może zostać powołana jeśli kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 tys. zł, a wspólników jest mniej niż 25. W skład Rady Nadzorczej wchodzą 3 członkowie powołani na rok uchwałą walnego zgromadzenia, mogący być odwołani w każdym czasie jeśli umowa spółki to zastrzega.

– Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna w spółce z o.o. jest organem rzadko powoływanym. Jest tymczasowym organem kontrolnym spółki. Składa się z co najmniej trzech osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.