Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

Wszystko, co musisz wiedzieć na temat spółek!

Podmioty zagraniczne uprawnione są do prowadzenia działalności w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział nie musi posiadać kapitału zakładowego oraz umowa nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Oddział:
– wyodrębniona organizacyjnie część przedsiębiorcy
– nie posiada osobowości prawnej
– nie daje możliwości prowadzenia działalności przez rejestracją
– nie posiada zdolności sądowej

Przedsiębiorca zagraniczny ponosi pełną odpowiedzialność za działalność oddziału.

Kiedy tworzone są oddziały?
Oddziały są wykorzystywane przez globalne holdingi finansowe, nieruchomościowe lub inwestycyjne. To odpowiednia forma, gdy podmiot dopiero wchodzi na polski rynek albo prowadzi wyspecjalizowaną działalność. Przedsiębiorca może założyć kilka oddziałów na terenie Polski.
Oddziały mogą tworzyć przedsiębiorcy z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i tych państw, które zapewniają polskim przedsiębiorcom zasadę wzajemności, co regulują odpowiednie umowy międzynarodowe.

Wpis przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Należysz do grona zagranicznych przedsiębiorców i masz zamiar promować firmę w Polsce? Przedstawiamy informacje na temat tego jak zarejestrować przedstawicielstwo swojej firmy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawicielstwo firmy zagranicznej nie posiada uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przedstawicielstwo zajmuje się wyłącznie działalnością w zakresie reklamy i promocji firmy zagranicznej.

Formalności mogą zostać załatwione listownie lub elektronicznie.

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć własne przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Utworzenie przedstawicielstwa obliguje do dokonania wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez Minister Rozwoju i Finansów. Przedsiębiorca zagraniczny zgłasza przedstawicielstwo do rejestru składając wniosek (wraz z załącznikami) o dokonanie wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw.
Zakres działania przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Przedsiębiorcą zagranicznym uprawnionym do utworzenia przedstawicielstwa jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą oraz obywatel polski wykonujący działalność gospodarczą za granicą.
Przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu kraju ich siedziby, do promocji gospodarki tego kraju. Zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju.