Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Prawo dopuszcza sytuację, w której osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą zostaje przekształcona w jednoosobową spółkę kapitałową ( spółka z o.o. lub spółka akcyjna).

W dniu dokonania przekształcenia na spółkę przechodzą wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego oraz jego prawa i obowiązki administracyjnoprawne. Warto wspomnieć o tym, że przekształcany przedsiębiorca uzyskuje status wspólnika przekształcanej spółki.

Odpowiedzialność za zobowiązania:
Za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia przedsiębiorca przekształcany odpowiada  solidarnie ze spółką przekształconą, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.

Przekształcona spółka musi zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.