Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa to forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych. Najczęściej zakładana jest przez osoby, które chcą prowadzić duże przedsiębiorstwa oraz w celu prowadzenia wewnętrznej organizacji grup kapitałowych.

Charakterystyka spółki kapitałowej:
– osobowość prawna;
– kapitał zakładowy;
– posiadanie zgromadzonego majątku odrębnego od majątków osobistych wspólników lub akcjonariuszy
– ponoszenie przez spółkę odpowiedzialności za zobowiązania całym swym majątkiem
wyłączenie, z pewnymi wyjątkami, odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki (niekiedy błędnie mówi się o ograniczeniu ich odpowiedzialności do wysokości wniesionych wkładów)
– wyłączenie, co do zasady, wspólników lub akcjonariuszy z bezpośredniego prowadzenia spraw spółki (tzw. rozdział sfery właścicielskiej od sfery zarządzania) poprzez utworzenie organów spółki
– prawa i obowiązki udziałowców/akcjonariuszy reguluje, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących norm prawa, umowa spółki/statut, zwane „konstytucją spółki”.

W prawie polskim do spółek kapitałowych zaliczamy spółki akcyjne oraz spółki z o.o.

Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa stanowi strukturę, której częściami składowymi są samodzielne prawnie podmioty, prowadzące działalność w postaci spółek kapitałowych (spółek z o.o. lub akcyjnych). Relacje pomiędzy pomiotami mają charakter kapitałowy, wynikający z posiadania akcji lub udziałów w podmiotach podporządkowanych.

Uregulowania prawne grup kapitałowych znajdują się w Ustawie o Rachunkowości i Ustawie o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Z tych przepisów wynika między innymi to, że grupy kapitałowe mogą składać skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Natomiast przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych umożliwiają grupie kapitałowej rozliczać się wspólnie z podatków przy spełnieniu określonych wymogów w zakresie wysokości kapitału zakładowego i posiadanego udziału.

W Polsce istnieje kilka znanych grup kapitałowych. Są one popularne nie tylko na terenie Polski, lecz często także w Europie. Obsługa rachunkowo-prawna takich spółek jest sporym wyzwaniem. Wymaga zatrudnienia wielu księgowych, specjalistów od finansów oraz prawników. W takich przypadkach mało prawdopodobne jest zatrudnienie biura rachunkowego, które sprawdza się w przypadku mniejszych podmiotów.

Zakładanie spółek w trybie tradycyjnym

Zakładanie spółek w trybie tradycyjnym jest w pewnym sensie bardzo podobne do zakładania spółek w trybie online. Różnicę stanowi głównie forma, w jakiej wykonuje się w dokumenty oraz sposób uiszczania opłat sądowych.

Zakładanie spółek w trybie tradycyjnym rozpoczyna się od sporządzenia wymaganej umowy. W przypadku niektórych spółek umowa musi posiadać formę aktu notarialnego, a czasem nie. Obowiązek ten dotyczy spółek akcyjnych, z o.o., komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Po sporządzeniu umowy spółki należy wypełnić wnioski rejestracyjne oraz pozostałą dokumentację rejestracyjną. Sporządzoną dokumentację rejestracyjną należy złożyć w KRS osobiście. Jednak zaraz przed rejestracją należy uiścić opłatę za wpis do rejestru i ogłoszenie w MSiG.

Po złożeniu dokumentacji rejestracyjnej w KRS należy poczekać kilka dni, aż zostanie wydane zaświadczenie o wpisie do rejestru. Od tego czasu można zająć się kolejnymi procedurami rejestracyjnymi spółki.