Jak tanio założyć spółkę jawną?

Spółka jawna to najprostsza spółka pośród spółek handlowych. Nie posiada osobowości prawnej, ale ma swój majątek powstający z wkładów wniesionych do spółki lub nabytych przez nią w czasie istnienia.

Spółka jawna może powstać w trzech trybach – na drodze umowy, fakultatywnego przekształcenia spółki cywilnej w jawną, w drodze przekształcenia każdej spółki handlowej w jawną.

Jak może przebiegać rejestracja spółki jawnej?

Również rejestracja spółki jawnej może przebiec na kilka sposobów. Każdy z przedsiębiorców może samodzielnie zarejestrować spółkę w trybie tradycyjnym lub skorzystać z możliwości rejestracji online. Jednak poza tymi powszechnie znanymi sposobami, rejestracją spółki jawnej może zająć się specjalistyczna firma. Jest to coraz częściej wybierane rozwiązanie, gdyż zwalnia przyszłego przedsiębiorcę z samodzielnego przeprowadzania rejestracji. Wszystkim bowiem zajmują się specjaliści. Jest więc to mniejszy obowiązek i więcej czasu dla firmy.

Co jest potrzebne do rejestracji spółki jawnej? 

Do rejestracji spółki jawnej potrzebna jest umowa, sporządzona pod rygorem nieważności, wnioski rejestracyjne do KRS, dokumentacja zawierająca: listę wspólników oraz wzory podpisów, a także potwierdzająca wniesienie opłat sądowych.

Chcesz tanio założyć spółkę jawną – koniecznie skorzystaj z naszych usług rejestracji spółek!

Spółka jawna

Spółka jawna jest jedną z najprostszych form spółek handlowych. Nie posiada osobowości prawnej, lecz ma swój majątek, powstający z wkładów wspólników oraz mienia nabytego w czasie jej istnienia. Prowadząc w niej działalność każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami.

Rejestracja spółki jawnej może być zarówno tradycyjna, jak i elektroniczna. W celu jej założenia należy sporządzić umowę spółki, określającą: firmę, siedzibę, wysokość wnoszonych wkładów i ich wartość, podmiot działalności, czas trwania (jeżeli jest określony). Spółkę jawną należy zarejestrować w KRS. Ma do tego prawo i obowiązek każdy ze wspólników.

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub nazwy wszystkich wspólników albo jedno nazwisko (nazwę) wspólnika z oznaczeniem „spółka jawna” lub  w skrócie „sp. j”.

Do prowadzenia spraw spółki jawnej mają prawo (obowiązek) wszyscy wspólnicy, bez dodatkowego wynagrodzenia. Można także polecić prowadzenie spółki jednemu z wspólników lub kilku z nich, lecz musi zostać to zawarte w umowie. Prowadzenie spółki jawnej może zostać powierzone także osobom trzecim.