Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowy rodzaj spółki, który zostanie zdefiniowany w Kodeksie Spółek Handlowych. Prosta spółka akcyjna ma łączyć cechy spółek z o.o. z zaletami spółki akcyjnej. 

Główne cechy prostej spółki akcyjnej to:

 • brak barier wejścia,
 • szybka rejestracja elektroniczna,
 • uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce,
 • duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki, 
 • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak “zamrożonego” kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki,
 • uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza,
 • brak statusu spółki publicznej,
 • nieskomplikowana i elastyczna struktura organów.

Statut spółki akcyjnej

Statut jest aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu. Statut spółki akcyjnej powinien zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Osoby, które złożą swój podpis na statucie są założycielami spółki. Osoby posiadające akcje w spółce są zobowiązane do świadczeń na rzecz spółki, które określone są w statucie.

Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu spółek handlowych statut spółki akcyjnej powinien określać:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • czas trwania spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • wartość nominalną akcji i ich liczbę z określeniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
 • liczbę akcji poszczególnych rodzajów,
 • nazwiska i imiona albo nazwy założycieli,
 • liczbę członków zarządu i rady nadzorczej lub minimalną albo maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,
 • pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka chce dokonywać ogłoszeń również poza MSiG.

Statut powinien zawierać także inne postanowienia dotyczących m.in. akcji.

Spółka akcyjna – zarząd

Załóż biznes z pomocą specjalistów

***

Spółka akcyjna jest formą prawną, w której zarząd prowadzi sprawy oraz reprezentuje na zewnątrz. Członkami są akcjonariuszy lub wybrane osoby poza obecnym gronem akcjonariuszy, którzy zostali powołani przez radę nadzorcą.

Funkcjonowanie spółki uzależnione jest od zapisów zawartych w statucie spółki.

Walne zgromadzenie również ma prawo do odwoływania lub zawieszania członków zarządu.

Członek zarządu może sprawować swoją funkcję przez czas nie dłuższy niż pięć lat. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.
Warunkiem powzięcia uchwały członków zarządu jest to, że wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.

Członek zarządu ma prawo do wykonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.