Statut spółki akcyjnej

Statut jest aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu. Statut spółki akcyjnej powinien zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Osoby, które złożą swój podpis na statucie są założycielami spółki. Osoby posiadające akcje w spółce są zobowiązane do świadczeń na rzecz spółki, które określone są w statucie.

Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu spółek handlowych statut spółki akcyjnej powinien określać:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • czas trwania spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • wartość nominalną akcji i ich liczbę z określeniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
 • liczbę akcji poszczególnych rodzajów,
 • nazwiska i imiona albo nazwy założycieli,
 • liczbę członków zarządu i rady nadzorczej lub minimalną albo maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,
 • pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka chce dokonywać ogłoszeń również poza MSiG.

Statut powinien zawierać także inne postanowienia dotyczących m.in. akcji.

Spółka akcyjna – zarząd

Załóż biznes z pomocą specjalistów

***

Spółka akcyjna jest formą prawną, w której zarząd prowadzi sprawy oraz reprezentuje na zewnątrz. Członkami są akcjonariuszy lub wybrane osoby poza obecnym gronem akcjonariuszy, którzy zostali powołani przez radę nadzorcą.

Funkcjonowanie spółki uzależnione jest od zapisów zawartych w statucie spółki.

Walne zgromadzenie również ma prawo do odwoływania lub zawieszania członków zarządu.

Członek zarządu może sprawować swoją funkcję przez czas nie dłuższy niż pięć lat. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.
Warunkiem powzięcia uchwały członków zarządu jest to, że wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.

Członek zarządu ma prawo do wykonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.

Organy spółek kapitałowych

Spółkami kapitałowymi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Posiadają one osobowość prawną dlatego działają przez swoje organy.

Organy w spółce z o.o:

 • zgromadzenie wspólników to organ uchwałodawczy, jest najważniejszym organem w spółce, zajmuje się m.in podejmowaniem decyzji w sprawach organizacji spółki,
 • zarząd spółki jest organem wykonawczym, organ ten prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę w czynnościach sądowych i pozasądowych,
 • komisja rewizyjna lub rada nadzorcza są to organy nadzorczo-kontrolne, mają za zadanie sprawować nadzór nad działalnością spółki.

Organy w spółce akcyjnej:

 • zarząd spółki jest organem wykonawczym, prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • rada nadzorcza pełni funkcję nadzoru nad funkcjonowaniem spółki,
 • walne zgromadzenie wspólników to organ uchwałodawczy, który kieruje działalnością gospodarczą spółki, jest najwyższym organem spółki.

 

Dowiedz się więcej na temat spółek kapitałowych.