Rozwiązanie spółki cywilnej

Spółka cywilna zawiązywana jest do realizacji wspólnego celu gospodarczego, który należy zawrzeć w jej umowie.
Rozwiązanie spółki cywilnej może być spowodowane zarówno zdarzeniami niezależnymi od woli wspólników, jak i zależnymi od wspólnej woli wspólników bądź jednego z nich.

Najczęstsze powody rozwiązania spółki cywilnej to:
– śmierć wspólników,
– upadłość wspólnika,
– wypowiedzenie umowy przez wspólnika,
– uchwała o rozwiązaniu spółki,
– rozwiązanie spółki z orzeczeniem sądu,
– nadejście oznaczonego w umowie spółki terminu lub zdarzenia.

Rozwiązanie spółki cywilnej skutkuje likwidacją jej majątku, co w rzeczywistości oznacza jego podział między wspólnikami. Należy bowiem podkreślić, że sama spółka nie posiada majątku, a stanowi jedynie współwłasność wspólników.

Likwidacja może zostać przeprowadzona przez samych wspólników jak i specjalnie zatrudnionych w tym celu likwidatorów. Zanim jednak dojdzie do podziału majątku wspólnicy są zobowiązani do zakończenia wszystkich spraw prowadzonych przez spółkę, zwłaszcza spłaty zobowiązań.

Po rozwiązaniu spółki wspólnikowi zostaną zwrócone rzeczy, które wniósł do spółki oraz wartość wkładu, jaką posiadał w chwili wniesienia.