Czy osoba niepełnoletnia może być udziałowcem w spółce z o.o. ?

Rozważając powyższy temat należy podzielić osoby niepełnoletnie na jednostki poniżej 13. roku życia oraz osoby starsze, które nie ukończyły 18 lat.

Osoby poniżej 13. roku życia nie posiadają zdolności do czynności prawnych, przez co nie mogą zawierać żadnych umów. W jej imieniu czynności prawne dokonywać może jedynie jej przedstawiciel ustawowy, zazwyczaj jest to rodzic.

Osoby pomiędzy 13, a 18 rokiem życia posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, skutkiem tego małoletni może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania oraz być stroną umów.
To z kolei daje mu możliwość zostania wspólnikiem spółki kapitałowej oraz być podmiotem praw i obowiązków przysługujących wspólnikowi.
Małoletni może działać w spółce jedynie w drobnych sprawach, a także w zakresie zwykłego zarządu nad powierzonym mu majątkiem własnym.

Aby zostać wspólnikiem spółki w przypadku osób nieletnich konieczne jest uzyskanie zgody prawnego opiekuna.