Spółka dominująca

Spółka dominująca to spółka, która wywiera decydujący wpływ na działalność innej spółki kapitałowej.
Wyróżniamy 5 przypadków dominacji.
1. Spółka dominująca dysponuje większością głosów na zgromadzeniu wspólników oraz na walnym zgromadzeniu.
2. Spółka dominująca posiada prawo do odwoływania i powoływania większości członków zarządu spółki zależnej.
3. Spółka dominująca posiada prawo do odwoływania oraz powoływania większości członków rady nadzorczej spółki zależnej.
4. Członkowie zarządu spółki dominującej stanowią więcej niż połowę członków zarządu spółki zależnej.
5. Spółka dominująca dysponuje większością głosów w spółce zależnej.

Spółki dominujące ściśle związane są z holdingiem.
Holding to organizacja, która grupuje podmioty gospodarcze, samodzielne pod względem prawnym i organizacyjnym, jednak w pełni uzależnione pod względem finansowym od jednego z nich (podmiotu dominującego).
Holding ogranicza wpływ negatywnych skutków związanych z podjęciem działalności w obszarach wysokiego ryzyka oraz ogranicza ryzyko inwestycyjne.

Spółka zależna

Spółka zależna, potocznie nazywana spółką córką, to jednostka wchodząca w skład tak zwanej struktury holdingowej, zwanej także holdingiem. Jest ona w pełni kontrolowana przez jednostkę dominującą (spółkę matkę), która posiada większość udziałów, jest uprawniona do kierowania jej polityka finansową i operacyjną, a także jest upoważniona do powoływania i odwoływania jej organów zarządzających.

Zjawisko holdingu staje się coraz bardziej popularne. Tworzenie silnych więzi i współpracy pomiędzy podmiotami umożliwia maksymalizację zysków z prowadzonej działalności, jednakże przede wszystkim pozwala ograniczyć ryzyko związane z utratą środków finansowych w momencie inwestycji. Niebezpieczeństwo niweluje się do wysokości udziałów danego podmiotu.

Spółka zależna charakteryzuje się zatem pełną osobowością prawną i organizacyjną, jednak jest ona całkowicie uzależniona finansowo od podmiotu dominującego, który przejmuje rolę zarządzającą i kontrolującą.