Spółka osobowa i spółka kapitałowa

Spółki osobowe i kapitałowe są zobowiązane do zawiązania umowy spółki dla osiągnięcia określonego celu i współdziałanie w jego osiąganiu, w znacznej mierze  poprzez wniesienie wkładów do spółki, a obok tego wspólnicy mogą umówić się również na inny sposób współdziałania.

Spółki osobowe i kapitałowe – podobieństwa

  • Możliwość zmiany postanowień umowy spółki osobowej bez zgody wszystkich wspólników, jeżeli pozwala na to umowa spółki.
  • Możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę, jeżeli umowa spółki przewiduje taką możliwość. Ustawodawca wymaga przy tym, by owe przeniesienie było dokonane po uzyskaniu zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że wspólnicy wskażą inny sposób. Ustawodawca wskazuje na konsekwencje przeniesienia zobowiązań związanych z uczestnictwem wspólnika występującego ze spółki i zobowiązania samej spółki na wspólnika występującego, czyli tego, na którego rzecz zostaje dokonane przeniesienie. Zgodnie z regulacjami Kodeksu Spółek Handlowych wspólnik występujący i wstępujący ponoszą za wskazane zobowiązania solidarną odpowiedzialność, przy czym wobec wspólnika, który występuje, odnosi się to do zobowiązań, które powstały w czasie, gdy był wspólnikiem spółki.
  • Możliwość ustanowienia organów w niektórych typach spółek osobowych, np. powołanie zarządu w spółce partnerskiej, powołanie rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej, występowanie walnego zgromadzenia w spółce komandytowo-akcyjnej.
  • Możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki osobowej. Takie ograniczenie jest możliwe w spółce komandytowej, komandytowo-akcyjnej i partnerskiej.

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe regulowane są przez Kodeks spółek handlowych. Spółka kapitałowa najczęściej wykorzystywana jest do prowadzenia dużego przedsiębiorstwa. Spółki kapitałowe charakteryzują się:

  • posiadaniem osobowości prawnej,
  • posiadaniem kapitału zakładowego,
  • posiadaniem własnego majątku odrębnego od majątku wspólników lub akcjonariuszy,
  • ponoszeniem przez spółkę pełnej odpowiedzialności za zobowiązania,
  • prowadzenie spraw spółki przez organy spółki,
  • w umowie lub statucie spółki zawarte są prawa i obowiązki wspólników.

Do spółek kapitałowych w Polsce zalicza się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez jedną lub więcej osób, nazywanych wspólnikami. Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych. Organami spółki z o.o. są zarząd, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Spółka akcyjna działa w oparciu o obieg akcji, które są w posiadaniu założycieli spółki. Kapitał zakładowy, składa się z akcji o równej wartości, a jego minimalna wysokość wynosi 100.000 złotych. Organami spółki akcyjnej są zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie.

Zakup czystej spółki kapitałowej

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Zakup czystej spółki kapitałowej .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest prosta i, że nie będzie dla nikogo problemem. Naprawdę nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co jest przyczyną, że grono osób zwyczajnie wycofuje się z tego planu, ponieważ obszar czynności i spraw, które musi się zrealizować,jest bardzo duży. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują podmioty, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces został obciążony paroma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę oraz adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak niżej skrótowo, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się również niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.