Jak założyć spółkę w trybie S24?

System S24 to opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości system pozwalający na założenie spółki przez Internet. Jeszcze do 2015 roku możliwe było elektroniczne założenie jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po zmianach w Kodeksie spółek handlowych i w niektórych innych ustawach, zarejestrować można także spółkę jawną i komandytową w trybie S24.

Rejestracja spółki z pomocą systemu S24 pozwala na załatwienie formalności bez wychodzenia z domu. Dzięki tej możliwości założyciele spółki mogą podpisać umowę, dokonać płatności elektronicznej oraz wysłać do sądu rejestrowego wszystkie wymagane dokumenty w celu rejestracji. Osoby, które decydują się na rejestrację spółki online zobowiązane są do założenia konta na platformie. Konto musi posiadać każda osoba (wspólnik), która podpisywać będzie wniosek o rejestrację działalności. Do podpisania wygenerowanych dokumentów dotyczących rejestracji działalności wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL) lub profilu zaufanego ePUAP.

System S24 pozwala na założenie spółki obywatelom z Polski i za granicy. Osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa nie muszą podawać numeru PESEL przy rejestracji konta. Muszą one w każdym przypadku określić dokument tożsamości.

Warto pamiętać, że zakładanie spółki przez Internet wymaga współdziałania wspólników przy ustalaniu treści umowy i jej podpisaniu oraz osób, które są uprawnione do reprezentacji spółki.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa należy do spółek osobowych. Funkcjonowanie tego typu spółki oparte jest na przepisach zawartych w Kodeksie spółek handlowych. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, lecz ma zdolność prawną, dzięki czemu może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest istnienie dwóch typów wspólników – komandytariuszy i komplementariuszy. Jeden podmiot nie może być zarówno komandytariuszem jak i komplementariuszem. Wspólnikiem w spółce komandytowej może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, który nie prowadzi spraw spółki oraz nie reprezentuje jej na zewnątrz. Posiada on ograniczoną odpowiedzialnośc za zobowiązania spółki – tylko do określonej w umowie kwoty tzw. sumy komandytowej.

Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, który prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wspólnik ten posiada pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, gdyż odpowiada całym swoim majątkiem.

Czy można zamienić wspólnika w spółce komandytowej?

Czy możliwa jest sytuacja, w której komplementariusz bądź komandytariusz spółki komandytowej będzie mógł zbyć się swoich udziałów?

Możliwości jest kilka. Jednym ze sposobów jest znalezienie zastępstwa, o ile spełnionych zostanie kilka warunków.
Po pierwsze, umowa spółki musi zawierać odpowiedni zapis. W spółkach osobowych zazwyczaj zakłada się niezmienność składu osobowego toteż brak adnotacji na temat odejścia od niej nie da możliwości by zrzec się własnych praw i obowiązków na rzecz osoby trzeciej.

Gdy dochodzi już do zbycia udziałów konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy zbywcą udziałów, a ich nabywcą. Ważne jest, że były wspólnik może w każdej chwili być pociągnięty za zobowiązania spółki, które powstały podczas jego obecności w spółce.
Co więcej, aby zmiana taka mogła mieć miejsce pozostali wspólnicy muszą udzielić na to zgodę. Umowa spółki powinna określać czy w tym celu wystarczy zgoda większości czy wymagana będzie jednomyślność.

zbycie_udzailow_spolka_komandytowa