Rejestrujemy nowe spółki na terenie całej Polski

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa należy do spółek osobowych. Funkcjonowanie tego typu spółki oparte jest na przepisach zawartych w Kodeksie spółek handlowych. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, lecz ma zdolność prawną, dzięki czemu może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest istnienie dwóch typów wspólników – komandytariuszy i komplementariuszy. Jeden podmiot nie może być zarówno komandytariuszem jak i komplementariuszem. Wspólnikiem w spółce komandytowej może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, który nie prowadzi spraw spółki oraz nie reprezentuje jej na zewnątrz. Posiada on ograniczoną odpowiedzialnośc za zobowiązania spółki – tylko do określonej w umowie kwoty tzw. sumy komandytowej.

Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, który prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wspólnik ten posiada pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, gdyż odpowiada całym swoim majątkiem.

Czy można zamienić wspólnika w spółce komandytowej?

Czy możliwa jest sytuacja, w której komplementariusz bądź komandytariusz spółki komandytowej będzie mógł zbyć się swoich udziałów?

Możliwości jest kilka. Jednym ze sposobów jest znalezienie zastępstwa, o ile spełnionych zostanie kilka warunków.
Po pierwsze, umowa spółki musi zawierać odpowiedni zapis. W spółkach osobowych zazwyczaj zakłada się niezmienność składu osobowego toteż brak adnotacji na temat odejścia od niej nie da możliwości by zrzec się własnych praw i obowiązków na rzecz osoby trzeciej.

Gdy dochodzi już do zbycia udziałów konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy zbywcą udziałów, a ich nabywcą. Ważne jest, że były wspólnik może w każdej chwili być pociągnięty za zobowiązania spółki, które powstały podczas jego obecności w spółce.
Co więcej, aby zmiana taka mogła mieć miejsce pozostali wspólnicy muszą udzielić na to zgodę. Umowa spółki powinna określać czy w tym celu wystarczy zgoda większości czy wymagana będzie jednomyślność.

zbycie_udzailow_spolka_komandytowa

Zmiana wspólnika w spółce komandytowej

Istnieje możliwość zmiany wspólnika w spółce komandytowej. Zdarza się, że wspólnik spółki chce zbyć swoje udziały na rzecz kogoś innego.

Kiedy można zbyć udziały w spółce komandytowej? Istnieją 3 sytuacje, które przedstawiamy poniżej:

Po pierwsze: Jeżeli taką sytuację przewiduje umowa spółki
Skład spółek osobowych najczęściej pozostaje niezmienny. Jednak niektórzy wspólnicy podczas zawierania umowy zastrzegają sobie, aby istniał zapis upoważniający do zbycia udziałów. Dokonanie takiego zapisu sprawia, że po przeprowadzeniu całej procedury pozostali wspólnicy nie mają obowiązku dokonania zmian w umowie.

Po drugie: Zgoda zainteresowanych zbyciem udziałów
Przeniesienie udziałów dotyczy dwóch stron. Jedną z nich jest osoba zbywająca udziały, a druga to nabywca. Obydwie strony powinny dokonywać tych czynności dobrowolnie.

Po trzecie: Pozostali wspólnicy muszą udzielić zgodny na zbycie udziałów
Zmiana wspólników musi zostać poparta przez resztę członków spółki. Jeżeli oni nie wyrażają zgody, to przeniesienie udziałów jest niemożliwe.