Rada Nadzorcza w spółce z o.o.

Rada Nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powoływana jest w celu sprawowania kontroli nad całą działalnością podmiotu.

Ustanowienie jej nie jest obowiązkowe. Wymaga się jej jedynie w sytuacji, gdy kapitał zakładowy spółki przekracza kwotę 500 000 zł, a liczba wspólników jest większa niż 25 osób.

Członkiem nie może być:
– członek zarządu
– prokurent
– likwidator
– kierownik oddziału lub zakładowy
– główny księgowy spółki
– radca prawny
– adwokat

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków, których powołuje i odwołuje się poprzez podjęcie uchwały (jednak sytuacja ta zależy od zapisów umowy spółki).

Kadencja członków regulowana jest zapisami umowy spółki z o.o.

Rada Nadzorcza ma prawo m.in. do:
– badania dokumentacji spółki
– dokonywania rewizji stanu majątku spółki
– oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki

Spółka z o.o. a oddział

Podstawową różnicą, jaka dzieli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a oddziałem jest forma prawna. Oddział stanowi wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, którą prowadzi przedsiębiorca poza swoją siedzibą. Spółka z kolei jest podmiotem prawa handlowego oraz kapitałową firmą, stworzoną przez co najmniej dwóch wspólników.

Oddział nie posiada zdolności prawnej ani zdolności do czynności prawnych. Działa w ramach głównego przedsiębiorstwa, a wszelkie prawa i obowiązki nabywane w ramach oddziału stają się prawami oddziału głównego. Przedsiębiorca ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w ramach oddziału. Ważne jest jednak, aby mieściło się ono w ramach przedmiotu działalności.

W kwestii podatków zarówno spółka z o.o. jak i oddział się dużo nie różnią. Oba podmioty zobowiązane są do regulowania podatku dochodowego od osób prawnych oraz od dochodów osiąganych w Polsce.

Oddział więc, pomimo podmiotu zależnego rozpocznie działalność dopiero w momencie sporządzenia i zawarcia umowy, a następnie wpisania do KRS – podobnie jak w przypadku spółki z o.o..

Jak powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa?

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową? Mimo, że brzmi to jak dwie osobne formy organizacyjno-prawne, to jak najbardziej możliwe jest posiadanie konstrukcji złożonej z dwóch podmiotów gospodarczych.

W pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien założyć kapitałową jednostkę gospodarczą posiadającą osobowość prawną i wymagany kapitał co najmniej 5 tysięcy złotych. W tym celu spisuje się umowę w formie aktu notarialnego lub wypełnia gotowy formularz dostępny w formie elektronicznej na portalu S24. Po uzyskaniu wpisu do rejestru przejść należy do drugiego etapu, czyli stworzeniu kolejnego przedsiębiorstwa.

Statut spółki komandytowej wypełnia się w podobny sposób jak w pierwszym przypadku, jednak jedynie w formie oficjalnej oraz w obecności notariusza. Dokument powinien także jasno określać przyznane rolę wspólnikom – w spółce jedną ze stron powinna być osoba fizyczna, a drugą przedsiębiorstwo, które zostało zawiązane jako pierwsze.

Należy pamiętać, aby do każdego wniosku o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym załączyć załącznik w postaci zgody osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu gospodarczego.

Inną możliwością, która również jest bezpieczna, a przede wszystkim szybsza, prostsza i zwalnia wnioskodawcę z wypełniania dokumentów jest zakup gotowego podmiotu gospodarczego – wybór sposobu należy do osoby, a oferta firmy zewnętrznej powinna być dopasowana do potrzeb Klienta.