Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. może nastąpić na postawie umowy zawartej między dotychczasowym wspólnikiem, a nabywcą. Możliwa jest sprzedaż wszystkich lub części udziałów.

Jeśli każdy ze wspólników może mieć tylko jeden udział i umowa spółki na to pozwala, możliwa jest sprzedaż ułamkowej części udziału. Jeżeli natomiast w tym zakresie nie wprowadzono żadnych postanowień, udział wspólnika musi być sprzedany w całości co jest jednoznaczne z jego wystąpieniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy sprzedaży ułamkowej warto pamiętać, że wynik sprzedaży udziału nie może spaść poniżej 50 zł.

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (umowa pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi). Umowa zawarta w innej formie będzie po prostu nieważna.

Ograniczenia związane ze sprzedażą udziałów w spółce z o.o. mogą wynikać z umowy spółki. Warto więc dokładnie prześledzić jej zapisy. Jeśli umowa spółki nie precyzuje procedury wyrażenia zgody na zbycie udziału, w tym wypadku zgodę wyraża zarząd w formie pisemnej. Jeżeli odmówi zgody, wspólnik chcący sprzedać udział może wystąpić do sądu rejestrowego, jednak musi mieć ku temu ważne powody.