Spółka zależna

Spółka zależna, potocznie nazywana spółką córką, to jednostka wchodząca w skład tak zwanej struktury holdingowej, zwanej także holdingiem. Jest ona w pełni kontrolowana przez jednostkę dominującą (spółkę matkę), która posiada większość udziałów, jest uprawniona do kierowania jej polityka finansową i operacyjną, a także jest upoważniona do powoływania i odwoływania jej organów zarządzających.

Zjawisko holdingu staje się coraz bardziej popularne. Tworzenie silnych więzi i współpracy pomiędzy podmiotami umożliwia maksymalizację zysków z prowadzonej działalności, jednakże przede wszystkim pozwala ograniczyć ryzyko związane z utratą środków finansowych w momencie inwestycji. Niebezpieczeństwo niweluje się do wysokości udziałów danego podmiotu.

Spółka zależna charakteryzuje się zatem pełną osobowością prawną i organizacyjną, jednak jest ona całkowicie uzależniona finansowo od podmiotu dominującego, który przejmuje rolę zarządzającą i kontrolującą.