Wspólnik w spółce z o.o. – kto może nim być?

O pozostanie wspólnikiem w spółce z o.o. może ubiegać się:
– osoba fizyczna,
– osoba prawna,
– ułomna osoba prawna.

Warto pamiętać, że osoba fizyczna chcąca zostać udziałowcem spółki, nie może być karana w ciągu 5 lat wstecz. Zasada ta odnosi się przede wszystkim do przestępstw związanych z fałszowaniem dokumentów oraz nielegalnym pozyskiwaniem informacji. Prócz tego mowa również o przestępstwach przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz pieniężnemu.

Ciekawą informacją jest to, że wspólnikiem spółki może również być inna spółka z o.o., gdyż obowiązuje zasada możliwości nabywania udziałów przez osoby prawne. Do podmiotów, które mogą zaliczyć się do tej grupy są także spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, partie polityczne oraz fundacje.

Z reguły spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest podmiotem, który samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania. Dysponuje ona swoim kapitałem, a wszystkie należności są uiszczane z kasy spółki, co daje możliwość zabezpieczenia prywatnego majątku wspólników w razie problemów finansowych spółki.

Każdy wspólnik, który posiada udziały w spółce z o.o. ma również określone w statucie zarówno prawa, jak i obowiązki.

Spośród najważniejszych praw możemy wymienić:
– prawo do udziału w zyskach,
– prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników,
– prawo głosu i kontrolowania działalności spółki,
– prawo do zbywania udziałów.

Rejestracja spółki online

Niektóre pośród spółek handlowych mogą być rejestrowane online. Do grupy tych podmiotów zalicza się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe oraz jawne. Niestety to tylko te mogą być zarejestrowane w ten sposób. Być może z czasem do tego grona zacznie się zaliczać kolejne rodzaje spółek.

Rejestracja online jest łatwiejszym i nieco szybszym sposobem zakładania spółek w KRS. Nie jest jeszcze w pełni idealna, gdyż wielu czynności poza rejestracją trzeba dokonać osobiście, a to wydłuża czas i zwiększa obowiązki. Wprowadzone uproszczenia dzięki rejestracji online, dotyczą między innymi:
– sporządzania umowy spółki w systemie rejestracyjnym, nie u notariusza,
– sporządzania i składania wniosków rejestracyjnych w systemie eMS,
– uiszczania opłat sądowych również online,
– rejestracji w KRS w ciągu 24 godzin.

Rejestracja spółek przez Internet to stosunkowo nowe rozwiązanie, ciągle jeszcze nie umożliwiające rejestracji każdego typu działalności. Nie można jednak nie zauważyć jego zalet.

Organy spółki z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występuje kilka organów, które są odpowiedzialne za wykonywanie przypisanych im zadań. Część organów w spółce z o.o. jest obowiązkowa.

W każdej spółce obowiązkowo są:
– Zarząd spółki
Zarząd odpowiedzialny jest za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację. Każdy członek Zarządu spółki z o.o. powoływany i odwoływany jest przez wspólników spółki z o.o., jeśli umowa nie stanowi inaczej.

– Zgromadzenie Wspólników
Zgromadzenie wspólników jest niezbędnym organem do prowadzenia spraw spółki. Decyduje o najważniejszych sprawach firmy, pełni rolę uchwałodawczą. Zgromadzenie Wspólników może przybrać dwie formy: zwyczajną lub nadzwyczajną.

Dodatkowo każda spółka może posiadać takie organy, jak:

– Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza może zostać powołana jeśli kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 tys. zł, a wspólników jest mniej niż 25. W skład Rady Nadzorczej wchodzą 3 członkowie powołani na rok uchwałą walnego zgromadzenia, mogący być odwołani w każdym czasie jeśli umowa spółki to zastrzega.

– Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna w spółce z o.o. jest organem rzadko powoływanym. Jest tymczasowym organem kontrolnym spółki. Składa się z co najmniej trzech osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.