Rodzaje spółek

 

Spółka jest rodzajem działalności osób fizycznych lub prawnych, opartych na umowie bądź też statucie. Jej głównym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Spółki możemy podzielić na:

1) Spółki prawa administracyjnego– zrzeszenia osób powołanych do nadzorowania wspólnie podjętych przedsięwzięć, są to m.in.:
-spółki wodne,
-spółki do zagospodarowania wspólnot grupowych.

2) Spółka prawa cywilnego– jest to wyłącznie spółka cywilna. Nie jest podmiotem praw i obowiązków, a wiec nie dysponuje własnym majątkiem. W obrocie obecni są jej wspólnicy, których majątek jest własnością łączną i wspólną.  

 

3) Spółka prawa handlowego– spółki, które są odrębnymi podmiotami prawa.
Wyróżniamy:
-spółki osobowe:
sp.jawna
sp. partnerska
sp. komandytowa
sp. komandytowo-akcyjna
-spółki kapitałowe:
sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
sp. akcyjna

 

4) Spółka paneuropejska:
-spółka europejska,
-europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych.


Istnieją spółki, których specyfikacja nie klasyfikuje ich do żadnych z powyższych kryteriów, nazywane są one “lwimi spółkami” lub “cichymi spółkami”.

Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne

Chociaż spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne są bardzo podobne, mają kilka różnić. W tym poście zostaną one przedstawione. Zapraszamy do zapoznania się z nimi!

Spółka komandytowa

  • Wspólnicy to komplementariusz i komandytariusze,
  • Kapitał zakładowy nie jest ściśle określony,
  • Kapitał zakładowy pochodzi z kwot komandytowych,
  • Brak organów, prowadzeniem spółki zajmują się wspólnicy,
  • Spółka objęta jest podatkiem PIT.

Spółka komandytowo-akcyjna: 

  • Wspólnicy to: akcjonariusze i komplementariusze,
  • Kapitał zakładowy musi wynosić minimum 50 000 złotych,
  • Kapitał zakładowy pochodzi z wyemitowanych akcji,
  • Organami są: walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz rada nadzorcza,
  • Spółka objęta jest podatkiem CIT.

O spółce akcyjnej

O spółce akcyjnej można bardzo wiele powiedzieć. W tym poście postaramy przedstawić najważniejsze informacje właśnie o tej spółce. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

KLASYFIKACJA: spółka handlowa, kapitałowa

ORGAN REJESTROWY: Krajowy Rejestr Sądowy

OSOBOWOŚĆ: prawna

WŁAŚCIWOŚCI: brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania, podział zysku proporcjonalnie od wysokości udziałów, ryzyko ograniczone do wysokości wniesionego kapitału.

KAPITAŁ MINIMALNY: 100 000 PLN

WŁADZE: walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, zarząd.

OZNACZENIE: spółka akcyjna lub S.A.

PODSTAWA PRAWNA: Kodeks spółek handlowych

RODZAJ PROWADZONEJ RACHUNKOWOŚCI: księgi rachunkowe.