Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. może nastąpić na postawie umowy zawartej między dotychczasowym wspólnikiem, a nabywcą. Możliwa jest sprzedaż wszystkich lub części udziałów.

Jeśli każdy ze wspólników może mieć tylko jeden udział i umowa spółki na to pozwala, możliwa jest sprzedaż ułamkowej części udziału. Jeżeli natomiast w tym zakresie nie wprowadzono żadnych postanowień, udział wspólnika musi być sprzedany w całości co jest jednoznaczne z jego wystąpieniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy sprzedaży ułamkowej warto pamiętać, że wynik sprzedaży udziału nie może spaść poniżej 50 zł.

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (umowa pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi). Umowa zawarta w innej formie będzie po prostu nieważna.

Ograniczenia związane ze sprzedażą udziałów w spółce z o.o. mogą wynikać z umowy spółki. Warto więc dokładnie prześledzić jej zapisy. Jeśli umowa spółki nie precyzuje procedury wyrażenia zgody na zbycie udziału, w tym wypadku zgodę wyraża zarząd w formie pisemnej. Jeżeli odmówi zgody, wspólnik chcący sprzedać udział może wystąpić do sądu rejestrowego, jednak musi mieć ku temu ważne powody.

Sprzedaż spółki z obrotami

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Sprzedaż spółki z obrotami .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest bezproblemowa i, że nie będzie dla nikogo problemem. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co jest przyczyną, że spora liczba osób po prostu rezygnuje z tego projektu, bo zakres czynności i spraw, które pasowałoby zrealizować,jest przerażający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają podmioty, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces jest obciążony paroma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę oraz adres firmy, przedmiot działalności, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei niżej króciutko, od punktów wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, ale które są również niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.

Pośrednictwo w sprzedaży spółki z historią

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Pośrednictwo w sprzedaży spółki z historią .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć drobnostkowa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co powoduje, że wiele osób po prostu rezygnuje z tego planu, gdyż zbiór czynności i spraw, które musi się zrealizować,jest bardzo duży. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces został obarczony paroma wymogami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę i siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei niżej skrótowo, od punktów wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są równie istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.